Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Zapojiť sa môžu aj školskí psychológovia

20.06. 2014

Vážené školy/ šk. zariadenia,

radi by sme Vás upozornili na zmenu v dodatku, ktorý bol prijatý dňa 04.06. 2014, ktorý rozšíril cieľovú skupinu projektu.

Do projektu sa môžu zapojiť pedagogickí a odborní zamestnanci: materských škôl, základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl, školských výchovno-vzdelávacích zariadení podľa § 113 školského zákona

- školského klubu detí

- centra voľného času

- školského internátu

- špeciálnych škôl

- špeciálnych výchovných zariadení

- školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie

- základných umeleckých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl umeleckého zamerania.

V prípade základných škôl a stredných škôl ide prioritne o pedagogických a odborných zamestnancov orientujúcich sa na výchovnú zložku edukačných procesov – t.j. o pracovníkov v školských kluboch, v CVČ zriadených pri školách, v školských internátoch, školských psychológov a pod.

Dodatok č. 2 je v plnom znení dostupný v sekcii Základné dokumenty

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ