Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

V centrále UNESCO v Paríži bol prezentovaný aj projekt AMV

25.06. 2014

  V centrále UNESCO v Paríži sa 27. a 28. mája 2014 uskutočnilo Prvé európske fórum mediálnej a informačnej gramotnosti. Medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastňuje takmer 500 odborníkov z európskych i mimoeurópskych krajín, má za cieľ posilniť a koordinovať spoluprácu v dôležitej oblasti týkajúcej sa rozvoja mediálnej a informačnej výchovy. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky zastupovali na fóre vedúca služobného úradu Henrieta Crkoňová a námestníčka Metodicko-predagogického centra Nataša Slavíková, ktorá prvý krát v histórii Slovenskej Republiky bola prizvaná na toto významné medzinárodné podujatie ako panelistka a speakerka.

  Konferencia prebiehala ako plenárne zasadnutie a tiež aj v 9-tich sekciách. Panel bol tvorený odborníkmi zo štátov, ktoré majú dlhodobú tradíciu v oblasti mediálnej výchovy na rozdiel od Slovenska. Nataša Slavíková vystúpila v sekcii pod názvom: Formálne vzdelávanie: nové kurikulum, kde poukázala na pokrok Slovenska, ako aj problémy, s ktorými v oblasti mediálnej výchovy vo formálnom vzdelávaní zápasí. Informovala, že Slovensko otvára dvere mediálnej výchove a zdôraznila pozitívne príklady, ktoré odštartovali a zintenzívnili mediálnu výchovu vo formálnom vzdelávaní.

  Jedným z nich je aj spustenie národného projektu Metodicko-pedagogického centra Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV), ktorý je zameraný aj na zdokonaľovanie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti mediálnej výchovy. Vo svojej prezentácii spomenula plánovanú tvorbu interaktívnych digitálnych pomôcok - 33 druhov štvrťhodinových audiovizuálnych programov z oblasti mediálnej výchovy a uviedla tiež, že projekt zahŕňa i zostavovanie analýz týkajúcich sa jej súčasného stavu. Predstavená bola aj samotná cieľová skupina projektu AMV, ako aj cieľ vyškoliť viac ako 7000 pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich v oblasti výchovy.  

  Mimoriadne zaujímavú prezentáciu v pléne mala podľa Nataši Slavíkovej Divina Fraunová- Meigsová, profesorka mediálnej sociológie na Univerzite v Sorbonne v Paríži, riaditeľka CLEMI, čo je inštitúcia zodpovedná za mediálnu výchovu vo Francúzsku, ktorá je súčasťou tamojšieho ministerstva školstva. Zdôraznila, že mediálna a informačná gramotnosť je neoceniteľný mechanizmus v tvorivom narúšaní zosieťovaných médií. Frauová-Meigsová predniesla, že mediálna a informačná gramotnosť je napádaná prienikmi nových médií, ktoré sa objavujú vďaka rýchlemu rozvoju internetu – a môžu človeka pohltiť tak, že sa sám stane médiom. Tento sieťový jednotlivec môže získať viac vplyvu ako mediálny tvorca, výrobca, skôr než obyčajný konzument médií. Tento radikálny zvrat vyvíja tlak na mediálnu a informačnú gramotnosť, aby zabezpečila, že on / ona sa tiež stáva digitálnym občanom, ktorý si je vedomý svojich práv.

  Tento spomínaný trend však prináša riziko, že mediálna a informačná gramotnosť bude marginalizovaná, keďže počítačová a IT gramotnosť bojuje o svoje miesto v osnovách s veľkým tlakom a lobbingom zo strany veľkých hráčov, ktorí potrebujú zamestnať pracovníkov pre rozvoj aplikácií a služieb, čo vytvára napätie medzi digitálnymi právami občanov a tlakom zo strany veľkých hráčov na druhej strane. Frauová-Meigsová ďalej uviedla, že v tomto kontexte je dnes mediálna a informačná gramotnosť dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, pretože jadrom jej kompetencií, ktoré presadzuje, je tvorivosť a kritické myslenie.

  Nataša Slavíková v tomto kontexte dodáva: „Bez zvyšovania kompetencií v oblasti mediálnej gramotnosti sa nepohneme z miesta. Medzinárodná konferencia potvrdila, že dôraz, ktorý bol kladený na digitálne kompetencie sa musí rozšíriť nevyhnutne aj ďalšie kompetencie. Je potrebné aby sa využívali a najmä tvorili mediálne obsahy, ktoré kultivujú osobnosť a podporujú kritické myslenie v kontexte celoživotného vzdelávania. Práve v tejto súvislosti je národným projekt AMV veľmi potrebný a aktuálny.“

  Hlavným cieľom fóra bolo prispieť k zavedeniu posilnenej politiky mediálnej a informačnej gramotnosti orientovanej na začlenenie mediálnej výchovy do rámca európskych školských osnov. Okrem zástupcov MŠVV a Š SR sa tohto významného podujatia zúčastnili aj riaditeľ IMEC – Centra mediálnej gramotnosti Norbert Vrabec, a predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík.

  Aktívna účasť Slovenska v paneli na tak významnom medzinárodnom podujatí znamená na jednej strane ocenenie doterajších aktivít všetkých zainteresovaných subjektov ale na druhej strane si to vyžaduje aj skvalitnenie koordinácie systémového prístupu v oblasti univerzálneho zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti na všetkých úrovniach – všade kde sa dá, začínajúc s mediálnou výchovou v predprimárnom vzdelávaní.

Nataša Slavíková navrhla v tejto súvislosti podporovať:

- mediálnu výchovu v školách v rámci všetkých stupňov formálneho systému vzdelávania, s dôrazom na predprimárne vzdelávanie, v mimoškolskom prostredí (kluby, centrá voľného času, pastoračné centrá, občianske združenia mládeže a pod.),prostredníctvom médií predovšetkým verejno-právnych;

- systém rekvalifikácie a odbornej prípravy súčasných učiteľov, ktorí majú záujem vyučovať mediálnu výchovu;

- systematickú prípravu nových učiteľov mediálnej výchovy na vysokých školách;

- vzdelávanie a systém poradenstva v oblasti mediálnej výchovy pre rodičov a starých rodičov a iných rodinných príslušníkov;

- vzdelávanie a systém poradenstva pre občianske organizácie tretieho sektora, ktoré sa venujú aktivitám v oblasti mediálnej výchovy;

- spoluprácu s pracovníkmi regulačných orgánov, tvorcami mediálnych obsahov, ako i ich stavovskými a profesijnými organizáciami;

- mediálnu gramotnosť v rámci stratégií celoživotného vzdelávania ako aj partnerské učenie a výmenu najlepších postupov medzi pedagogickými pracovníkmi v oblasti mediálnej gramotnosti.

Spracovala: PhDr. Nataša Slavíková

Krátenie textu: Mgr. Lucia Máčeková

V Bratislave dňa: 25.6.2014

Na fotografii: PhDr. Nataša Slavíková, pri prezentácii aktivít Slovenska v oblasti mediálnej výchovy

Časť prezentácie PhDr. Nataši Slavíkovej si môžete pozrieť po kliknutí na aktívny link.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ