Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo nový program kontinuálneho vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“

22.07. 2014

Nový vzdelávací program Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

výraznou mierou rozširuje a skvalitňuje najmä výchovné kompetencie a zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) - a to s ohľadom na skutkový stav, ktorý so sebou prináša súčasná doba. Pedagógovia, vychovávatelia a zamestnanci školy, ktorí s deťmi a žiakmi prichádzajú do každodenného pracovného kontaktu majú skúsenosti s

– čoraz vypuklejšími nedostatkami v základnej hodnotovej orientácii detí a žiakov, prejavujúcej sa od čoraz nižšieho veku,

– nedostatkom základných, spoločensky akceptovateľných vzorcov správania sa detí a žiakov, tak v kolektíve rovesníkov, ako aj vo vzťahu k pedagógom, vychovávateľom, či odborným zamestnancom v školskom prostredí,

–  absenciou zodpovedajúcej úrovne mediálnej gramotnosti (tak na strane detí a žiakov, ako aj PZ a OZ), ako metódy schopnej minimalizovať škodlivý vplyv médií na formovanie hodnotových systémov a zároveň schopnej využívať ich silu a masovosť v prospech vzdelávacích a výchovných procesov,

– čoraz citeľnejšou a hlbšou priepasťou medzi stupňom ovládania moderných digitálnych technológií (vrátane technológií interaktívnych), umožňujúcich už aj samostatné, svojvoľné vytváranie a zverejňovanie mediálnych obsahov, na strane detí a žiakov a na strane – nie len vekovo starších, PZ a OZ,

– s obrovským nárastom nárokov na osobnosť a kreativitu PZ a OZ K riešeniu uvedených problémov, ktorým čelia pedagógovia a vychovávatelia, je schopné efektívne pomôcť vzdelávanie v novom vzdelávacom programe Aktivizujúce metódy vo výchove. Jeho obsahom je totiž v prvom rade,

– forma a spôsob, akými PZ a OZ dokážu načrtnuté problémy zvládať v každodennej praxi, dokonca ich úplne eliminovať.

Vzdelávací program Aktivizujúce metódy vo výchove pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom prináša:

– súbor profesionálnych a overených poznatkov vedúcich k vykreovaniu a osvojeniu si vlastnej, účinnej podoby ich profesionálneho pôsobenia vo výchovnej časti edukačného procesu, s presahom aj do časti vzdelávacej,

– presné postupy, ako nastupujúcim generáciám „digitálnej éry a virtuálneho prostredia“ účinne a efektívne sprostredkovať a vštepiť poznatky a najmä morálne a etické hodnoty a princípy slušného, disciplinovaného správania, a to formou prispôsobenou primárnemu, „digitálnemu“ nadstaveniu súčasných detí a žiakov – so všetkými jeho úskaliami, chybami i možnými prednosťami,

– úplne nový pohľad na seba samých. Učí ich najmä orientácii v množstve dostupných, časom overených i najmodernejších metód, a najmä ich učí správne si z nich vybrať s ohľadom na silné stránky vlastnej osobnosti,

– zdokonalenie sa v používaní moderných digitálnych technológií, vrátane používania interaktívnych tabúľ a súvisiacich zariadení na vyššej užívateľskej úrovni.

Vzdelávací program Aktivizujúce metódy vo výchove je určený najmä pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zo školských klubov detí, centier voľného času, špeciálnych škôl, školských internátov, špeciálnych výchovných zariadení, materských škôl, základných umeleckých škôl, konzervatórií a odborných škôl umeleckého zamerania a odborných zamestnancov - pracovníkov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V rámci komunikácie počas klasického a on-line prezenčného vzdelávania, ako aj počas dištančného vzdelávania v programe Aktivizujúce metódy vo výchove sa budú používať elektronické, digitálne komunikačné systémy pracujúce v on-line móde na báze video konferenčných systémov a v off-line móde poskytujúce predselektovanú databanku študijných a pomocných materiálov určených na podporu dištančnej časti vzdelávania.

Absolvent vzdelávacieho programu:

 má zvýšené kompetencie efektívne využívať aktivizujúce metódy a prostriedky vo svojej činnosti na formovanie základných hodnotových systémov, rozvoj slušného a disciplinovaného správania a zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti.

– má zlepšené kompetencie efektívne naplánovať, zrealizovať a hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú činnosť využívajúcu aktivizujúce metódy vo výchove tak v reálnom, ako aj vo virtuálnom prostredí.

 je schopný lepšie analyzovať, dešifrovať, interpretovať a hodnotiť mediálne obsahy a má zosilnené poznatky o právnej ochrane maloletých pred nežiaducimi nevhodnými a nezákonnými obsahmi. - dokáže lepšie voliť a využívať mediálne obsahy v rámci výchovnej časti edukačného procesu, s dôrazom na obsahy audiovizuálne.

 dokáže vytvárať kvalitnejšie elektronické mediálne obsahy využiteľné vo vlastnej pedagogickej a /alebo odbornej činnosti, vrátane obsahov audiovizuálnych.

– aktívnejšie využíva elektronické, digitálne komunikačné systémy, zariadenia a pomôcky v procese sebarozvoja a pri posilňovaní svojej schopnosti interaktívnej komunikácie vo virtuálnom prostredí.

Viac informácií o akreditovanom vzdelávacom programe Aktivizujúce metódy vo výchove nájdete v sekcii Základné dokumenty o projekte.   

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ