Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Viac ako polovicu vychovávateľov tradičné formy výchovy nelákajú

31.07. 2014

  Aj to je jeden z výsledkov, ktorý v rámci projektu AMV priniesla prvá etapa evaluácie. Zapojilo sa do nej takmer 600 pedagog. a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) z dvesto škôl a školských zariadení z rôznych regiónov Slovenska.

Cieľom evaluácie bolo zistenie úrovne využívania aktivizujúcich výchovných metód v ich doterajšej praxi. Z výsledkov prvej etapy vyplýva že:

  • 59% respondentov nie sú zástancami tradičného spôsobu edukácie;
  • 91% respondentov uviedlo, že radi skúšajú nové aktivizujúce metódy;
  • 91% respondentov tiež uviedlo, že majú svoje zaužívané aktivizujúce metódy a používajú ich, ale z uvedených metód vyplýva, že vo výchovno-vzdelávacom procese v značnej miere využívajú klasické vyučovacie metódy – rozhovor, hry, vysvetľovanie.

  Z evaluácia v tejto súvislosti ukázala, že PZ a OZ nemajú vedomosti o teoretickom členení metód a nevedia, ktoré metódy patria k aktivizujúcim metódam. Najlepšie pritom vedeli identifikovať vhodné metódy v rámci etickej výchovy. Z výsledkov ďalej vyplýva, že je potrebné nájsť spôsob, ako motivovať PZ a OZ, aby venovali väčšiu pozornosť netradičným a aktivizujúcim metódam vo výchove.

Čo ich však od využívania aktivizujúcich metód vo výchovno-vzdelávacom procese odrádza najviac?

  • 56% respondentov odrádza, že si vyžadujú náročnejšiu prípravu učiteľa;
  • 52% respondentov odrádza, že v škole/v školskom zariadení nie je vhodné materiálne vybavenie;
  • 51% respondentov (294 PZ a OZ) uviedlo, že od využívania aktivizujúcich metód ich odrádza, že nie je dostatok zdrojov - materiálov, literatúry s danou problematikou.

  Projekt AMV prináša možnosti ako súčasný stav zlepšiť. PZ a OZ sa naučia predovšetkým ľahšie manažovať výchovný proces a viesť ho pútavejšie práve s využitím potenciálu zážitkových foriem edukácie. Z evaluácie vyplynula tiež potreba - vybaviť niektoré zariadenia vhodným materiálno-technickým vybavením. Samotný projekt AMV okrem know-how v rámci vzdelávania prináša aj interaktívne digitálne výchovné pomôcky zamerané na oblasť etickej, zdravotnej, dopravnej a najmä mediálnej výchovy. V rámci edukačných balíčkov dostane každý účastník nášho vzdelávania filmy z domácej produkcie, pracovné listy a manuály. Školy a školské zariadenia zapojené do vzdelávania majú možnosť tiež získať 1 550 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom. Pedagógovia a vychovávatelia sa ich v rámci vzdelávania naučia, spolu s ďalšími technológiami, efektívne ovládať.

  Už v prvej fáze procesu evaulácie sa potvrdilo, že projekt Aktivizujúce metódy vo výchove má významné miesto na poli súčasných národných projektov. Evaluátori sa do škôl opäť vrátia vo fáze odovzdávania interaktívnych tabúľ zariadeniam, zapojeným do evaluácie. Na konci projektu tiež overia a porovnajú vedomosti a znalosti vybraných pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré získali v priebehu vzdelávania. Veríme, že výstupy z evaluácie a odborných analýz, ktoré sú súčasťou projektu, budú hodnotným nástrojom pri plánovaní zlepšenia a ďalšieho rozvoja vzdelávacieho systému.

Viac o výsledkoch prvej etapy evaluácie nájdete v sekcii Ostatné dokumenty

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ