Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Stanovisko k finálnemu prerozdeleniu interaktívnych tabúľ

20.10. 2014

Vážené školy/ školské zariadenia, dňa 15.10. 2014 sme sfinalizovali dodávku 1550 interaktívnych tabúľ – pričom na vybrané školy/ školské zariadenia boli distribuované v tejto zostave:

  • Interaktívna tabuľa Hitachi StarBoard FX-79E1 s príslušenstvom
  • Projektor Hitachi CP-CX300WNEF s príslušenstvom
  • Držiak na projektor s príslušenstvom

  Dodávka interaktívnych tabúľ z projektu AMV je jeho sekundárnou/ sprievodnou aktivitou. Národný projekt AMV je primárne zameraný na komplexné vzdelávanie pedagógov a vychovávateľov pracujúcich v rezorte školstva vo vybraných typoch škôl a školských zariadení.

 Ide najmä o dlhodobé inovačné vzdelávanie podľa akreditovaného vzdelávacieho programu AMV, alebo o rôzne typy krátkodobých školení, určených na nadobudnutie, či zdokonalenie zručností a kompetencií súvisiacich s modernými pedagogickými postupmi a s postupujúcou digitalizáciou edukačného procesu.

 V tomto kontexte nosným pilierom projektu AMV, je zhotovenie špeciálnych interaktívnych digitálnych pomôcok (ďalej IDP) určených na atraktívne využívanie digitálnych technológií vo výchovnej časti edukačného procesu. IDP budú odovzdané každému jednému pedagógovi a vychovávateľovi, ktorý absolvuje vzdelávanie podľa akreditovaného vzdelávacieho programu AMV. Účastníci vzdelávania si ich budú môcť zvoliť podľa svojho osobného a profesionálneho zamerania.

  Počet interaktívnych tabúľ, ktorými projekt AMV disponoval, ich predurčoval na pokrytie základných potrieb predovšetkým v školách a školských zariadeniach, ktoré – v rámci realizácie ostatných Národných projektov v celom rezorte školstva – nemali možnosť získať IT z iných projektov.

  V súlade so zazmluvneným, podrobným opisom aktivít projektu AMV, Hlavná odborná pracovná skupina projektu AMV (ďalej HOPS) stanovila kritériá na prerozdelenie interaktívnych tabúľ pre prípad, že počet škôl/ šk. zariadení, ktoré na vzdelávanie v aktivite 1.2 prihlásili svojich pedagogických a odbodných zamestnacov, presiahne počet tabúľ, ktoré mal projekt AMV k dispozícii.

  K termínu uzávierky prihlasovania škôl do projektu AMV bol počet prihlásených škôl/ školských zariadení: 1855 k počtu interaktívnych tabúľ: 1550. Na tento počet prihlásených subjektov bol elektronicky aplikovaný výberový kľúč HOPS:

  1. školy a školské zariadenia, ktoré ešte nemajú žiadnu interaktívnu tabuľu, zo žiadneho dostupného zdroja (t.j. ani zo št. rozpočtu, ani sponzorsky, vrátane prostriedkov od rodičov, ani z iného projektu financovaného z EU) – prioritné všeobecné kritérium a maximálne bodové zvýhodnenie
  2. činnosť školských klubov detí a centier voľného času bez možnosti prístupu k interaktívnej tabuli na príslušnej kmeňovej škole (t.j. bez IT v miestnostiach vyčlenených na prevádzku týchto zariadení) – bodové zvýhodnenie
  3. typ školy/školského zariadenia, ktoré nemá možnosť získať IT z iného Národného projektu realizovaného súbežne s projektom AMV v rezorte školstva (bodové zvýhodnenie pre : Školské kluby detí a Centrá voľného času, podľa predchádzajúceho, Internáty a špeciálne výchovné zariadenia, Základné umelecké školy, Konzervatóriá plus : bodové zvýhodnenie špeciálnych škôl, vzhľadom na ich iný režim prepojenia na obsahy pripravovaných interaktívnych digitálnych pomôcok)
  4. pomer počtu prihlásených PZ a OZ z danej školy/školského zariadenia k počtu ekvivalentných zamestnancov na danej škole / v školskom zariadení – sekundárne bodové zvýhodnenie (parameter zohľadňujúci zameranie projektu – komplexné vzdelávanie PZ a OZ, sledujúce pomer vyvzdelávaných a nevyvzdelávaných PZ a OZ v každej jednotlivej škole / v školskom zariadení.

  Z uvedenej charakteristiky zvolených kritérií vyplýva, že bez pridelenej interaktívnej tabule skončili najmä materské školy. Avšak zdôrazňujeme, že napriek tomu, táto cieľová skupina spomedzi škôl a šk. zariadení získala na projekte AMV najvyšší počet : 653 interaktívnych tabúľ.

  Naviac materské školy mali možnosť získať – pre ich činnosť vhodnejší a komplexnejší digitálny set z ďalšieho Národného projektu realizovaného v rámci rezortu školstva – z projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRS). Počet dostupných digitálnych setov (Interaktívna tabuľa + notebook + tlačiareň) na projekte EVSRS takmer dvojnásobne prevyšoval počet interaktívnych tabúľ určených pre všetky typy škôl a školských zariadení v projekte AMV.

  Na túto možnosť boli Materské školy upozorňované nie len prostredníctvom PR aktivít MŠVVaŠ SR a vlastných PR aktivít projektu EVSRS, ale aj prostredníctvom webstránky projektu AMV. Okrem projektu EVSRS je v rámci rezortu školstva v súčasnosti realizovaných aj niekoľko ďaľších národných projektov, z ktorých je možné získať nie len interaktívne tabule, ale i ďalšie atraktívne benefity.

  Z pohľadu primárneho zamerania projektu AMV je významný fakt, že celé spektrum prihlásených škôl a školských zariadení je technicky pripravené na to, aby ich pedagógovia a vychovávatelia mali na čom využívať vedomosti a edukačné balíčky, ktoré získajú z projektu AMV. Interaktívne digitálne pomôcky, ktoré sú ich nosnou súčasťou, sú totiž vytvorené tak, aby ich bolo možné využívať na každom type interaktívnych tabúľ a dodať tak ich používaniu v rámci edukačného procesu nový rozmer.

  Školy/ školské zariadenia, ktoré sme z kapacitných dôvodov nedokázali uspokojiť, obdržia od projektu AMV aj samostatné vyjadrenie.

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ