Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam o nadobudnutí vlastníctva k dodanej technike

27.10. 2014

Metodicko-pedagogické centrum – Národný projekt AMV v zmysle čl. IV, odsek 4.4. Dodatku č. 1 k Zmluve o účasti na projekte oznamuje, že dňa 23.10. 2014 bola uhradená prvá časť kúpnej ceny dodávateľovi techniky – spoločnosti Datalan.

K dátumu 27.10. 2014 boli zo strany MPC splnené všetky podmienky k prevodu hnuteľného majetku (vrátane čl. IV Dodatku č. 1 k Zmluve o účasti na projekte), dodaného v rámci projektu AMV na vybrané školy a školské zariadenia, čím prvých 775 škôl a školských zariadení nadobudlo vlastnícke právo k interaktívnej tabuli a projektoru.

Týmto dňom majú dotknuté školy a šk. zariadenia povinnosť zaevidovať si techniku dodanú z projektu AMV do svojho majetku. Vybrané školy a školské zariadenia budú v priebehu dňa o týchto účinkoch informované aj emailom.

Zvyšné školy a školské zariadenia budú o nadobudnutí vlastníckeho práva k technike dodanej v rámci projektu AMV informované v blízkej dobe rovnakým spôsobom.

Projektový tím AMV

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ