Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Bilancujeme rok 2014 a tešíme sa na nové výzvy

19.12. 2014

Vážení záujemcovia o vzdelávanie a školenia,

Vážené školy a školské zariadenia,

Vážení partneri projektu AMV,

Vážení kolegovia,

radi by sme využili posledné dni odchádzajúceho roku na poďakovanie, zhodnotenie výsledkov našej práce a  stanovenie si cieľov na ďalšie obdobie. Rok 2014 bol pre projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, rokom iniciácie zásadných procesov pre naplnenie vytýčených cieľov.

Dovoľte aby sme v krátkosti zhrnuli čo sa nám podarilo zrealizovať:

V júni členky Hlavnej odbornej pracovnej skupiny (ďalej HOPS) spracovali výstupy z úvodnej časti prvej etapy evaluácie. Cieľom evaluácie bolo zistenie úrovne využívania aktivizujúcich výchovných metód v doterajšej praxi pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ). Z výsledkov prvej etapy vyplynuli zaujímavé závery, ktoré podčiarkli význam aktivít projektu AMV.

Za všetky môžeme uviesť napríklad:

 • 59% respondentov nie sú zástancami tradičného spôsobu edukácie;
 • 91% respondentov uviedlo, že radi skúšajú nové aktivizujúce metódy;
 • 91% respondentov tiež uviedlo, že majú svoje zaužívané aktivizujúce metódy a používajú ich, ale z uvedených metód vyplýva, že vo výchovno-vzdelávacom procese v značnej miere využívajú klasické vyučovacie metódy – rozhovor, hry, vysvetľovanie.

Evaluácia v tejto súvislosti ukázala, že je potrebné nájsť spôsob, ako motivovať PZ a OZ, aby venovali väčšiu pozornosť netradičným a aktivizujúcim metódam vo výchove. Viac o výsledkoch evaluačnej správy sa dočítate tu.

V júni bol schválený program kontinuálneho vzdelávania s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti). Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovaním nášho vzdelávania v aktivite 1.2 získajú 24 kreditov. Viac o programe KV sa dočítate tu:

V júni tohto roku bola uzavretá Zmluva o prenájme moderného komunikačného systému (ďalej MKS). Bolo zriadených 27 satelitných stredísk a 2 video-konferenčné strediská v Banskej Bystrici a v Prešove, ktoré umožňujú vysoko kvalitný prenos audiovizuálnych dát medzi všetkými účastníkmi videokonferencie. Odovzdaných bolo 7665 individuálnych užívateľských kont a následne sa začalo s ich prispôsobovaním konkrétnym potrebám jednotlivých vzdelávacích aktivít projektu AMV.

V rámci prípravy vzdelávania v aktivite 1.2 je projekt AMV stále vo fáze zazmluvňovania škôl/školských zariadení. V auguste sme spustili aj individuálne prihlasovanie PZ a OZ na vzdelávanie - a to nielen tých, ktorí sú menovaní v zmluvách so školami a školskými zariadeniami, ale i pre všetkých ostatných, spĺňajúcich cieľové skupiny projektu AMV. Spolu je tak do vzdelávania v aktivite 1.2 doposiaľ záväzne prihlásených 6665 PZ a OZ. Elektronické prihlasovanie je aj naďalej otvorené a záujemcovia o vzdelávanie sa môžu hlásiť prostredníctvom našej webovej stránky.

Najvýznamnejšou a  realizačne najnáročnejšou súčasťou Edukačných balíčkov (ďalej EB), ktoré dostane každý účastník vzdelávania,  je vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok (ďalej IDP) a príslušných tlačených brožúr. Úlohou IDP je podporiť využívanie aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačných procesov. Zmluva o dielo so skupinou dodávateľov bola podpísaná v auguste a po postúpení práv na realizáciu víťazného návrhu sa začala prípravná fáza. Zahŕňala najmä tvorbu scenárov, odborné konzultácie, komponovanie, obhliadky, castingy, výrobu dekorácií a pod. Po schválení scenárov audiovizuálnych obsahov z pripravovaných IDP sa ukončila literárna príprava predmetného diela a na jeseň tohto roku začala samotná produkcia – nakrúcanie. Fotografie z ich tvorby nájdete v galérii.

Na prelome mesiacov september – október bolo na vybrané školy a šk. zariadenia distribuovaných 1550 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom. Školy a školské zariadenia boli vybrané na základe vytvoreného kľúča HOPS a príslušnej databázy. Viac informácií k prerozdeleniu tabúľ si môžete prečítať tu.

V septembri sme spustili vzdelávanie multiplikátorov, ktorí budú vzdelávať PZ a OZ  prihlásených na akreditované vzdelávanie v aktivite 1.2 projektu AMV. Pokračovanie vzdelávania plánujeme v januári 2015.

V novembri 2014 bolo spustené prihlasovanie prostredníctvom webovej stránky projektu AMV na prvý stupeň školení na tablety. Prvé školenia na podporu využitia tabletov vo vyučovacom procese začali v decembri 2014. Ide o jednodňové prezenčné školenia, počas ktorých sa zúčastnení pedagógovia – okrem samotného školenia – zoznámili aj s úplne novou formou vzdelávania v rezorte školstva, ktorá využíva kombináciu klasickej formy školenia s možnosťami, ktoré poskytuje Moderný komunikačný systém projektu AMV. V rámci decembrových termínov sa školení zúčastnilo viac ako 800 pedagógov. Viac informácií o tabletových školeniach sa dočítate tu.

Želáme si aby sme v nadchádzajúcom roku dokázali splniť ciele a dotiahnuť všetky projektové aktivity, ktoré nás čakajú:

V januári 2015 plánujeme:

 • pokračovať vo vzdelávaní v Module 1. a 2. v Aktivite 1.1 – príprava multiplikátorov.
 • dokončiť 1. stupeň školení na tablety, zameraný na nadobudnutie vyššieho stupňa zručností potrebných na prácu s androidnými digitálnymi technológiami, s dôrazom na prácu s tabletom.

Vo februári 2015 plánujeme:

 • spustiť 2. stupeň školení na tablety, zameraný na zvládnutie špeciálnych zručností a kompetencií potrebných na pedagogické vedenie edukačného procesu v tzv. „tabletovej triede“ – t.j.  v učebni v ktorej je cca 20 tabletov. V rámci tohto školenia sa pedagógovia naučia manažovať prácu žiakov s tabletmi počas jednotlivých predmetových hodín alebo výchovných aktivít. Školenia v druhom stupni potrvajú až do júna 2015.

V marci 2015 plánujeme:

 • začať vzdelávanie PZ a OZ  v aktivite 1.2, ktoré potrvá až do augusta 2015.

V júni plánujeme:

 • kompletizáciu a množenie Edukačných balíčkov, ktoré PZ a OZ zapojení do akreditovaného  vzdelávania v aktivite 1.2 dostanú počas záverečných štvordňových prezenčných školení – počas „Škôl AMV“.

V júli 2015 plánujeme:

 • spustiť záverečné štvordňové prezenčné školenia podľa akreditovaného vzdelávacieho programu a podľa popisu aktivity 1.2 – tzv. „Školy AMV“, ktoré budú prebiehať počas celého leta 2015

HOPS budú dodané k dispozícii výsledky k odborným analýzam. Ich cieľom je najmä zisťovanie:

 • úrovne poznania a spôsobu edukácie v oblasti mediálnej gramotnosti, etickej, zdravotnej a dopravnej výchovy u pedagogických a odborných zamestnancov zúčastnených na akreditovanom vzdelávaní v aktivite 1.2
 • názorov a postojov širšej dotknutej verejnosti, súvisiacich so skúmanými výchovnými oblasťami

Výstupom analýz bude spracovanie štúdie, ktorá budú slúžiť na:

 • formulovanie návrhov krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov v skúmaných  oblastiach výchovy
 • návrh nových programov kontinuálneho vzdelávania
 • pre špecifické skupiny PZ a OZ na tvorbu vlastných ŠkVP a výchovných plánov.

V septemberi 2015 plánujeme:

 • zrealizovať 2. etapu evaluácie, kedy po absolvovaní vzdelávania evaluátori navštívia dotknuté školy a školské zariadenia a urobia „pozorovania“, ako PZ a OZ implementujú získané poznatky v praxi, ako využívajú EB s dôrazom na využívanie IDP, ich efektívnosť a pod.
 • po ukončení vzdelávania - t.j. po ukončení „Škôl AMV“ - bude  PZ a OZ poskytnuté sprevádzanie – koučing pre efektívnu a profesionálnu implementáciu aktivizujúcich metód vo výchove. Koučing bude realizovaný multiplikátormi (koučovia aktivity 1.2.). Na okamžité poradenstvo a koučing bude v procese zavádzania naučeného do praxe využívaný moderný komunikačný systému (MKS). Koučing/odborné sprevádzanie absolventov akreditovaného vzdelávania v aktivite 1.2  v ich pedagogickej a odbornej praxi, bude prebiehať v mesiacoch september – október 2015.

V októbri 2015 plánujeme:

 • zrealizovať 3. etapu evaluácie, v rámci ktorej evaluátori vyhodnotia výsledky a dopady a navrhnú prípadnú aktualizáciu akreditovaného vzdelávacieho programu.

V novemberi 2015 plánujeme:

 • zrealizovať záverečnú dvojdňovú konferenciu, ktorá bude mať pracovný, evaluačný charakter. Výstupom z konferencie bude zborník, ktorý bude obsahovať príspevky aktívnych účastníkov. Zborník bude obsahovať nielen príklady dobrej praxe, evaluáciu všetkých aktivít projektu, ale bude hlavne obsahovať odborné príspevky, ktoré budú hodnotiť prínosy projektu pre výchovnú a vzdelávaciu prax a navrhovať ďalšie odborné aktivity.
 • príprave záverečnej dvojdňovej konferencie budú predchádzať tri celoslovenské odborné videosemináre zorganizované HOPS v období od apríla do októbra 2015

Ďakujeme všetkým kolegom, partnerom za spoluprácu pri realizácii jednotlivých cieľov a rovnako školám, školským zariadeniam, všetkým PZ a OZ za prejavenú dôveru.

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 2015

Projektový tím AMV

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ