Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Výchovný proces podporia interaktívne obsahy

08.04. 2015

Primárne nosiče interaktívnych digitálnych pomôcok určených pre školské kluby detí a pre prácu s mladšími žiakmi v rámci centier voľného času, vytvorených pre Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove (NP AMV), boli zhotovené v termíne. Zvyšných päť typov interaktívnych digitálnych pomôcok, ktoré sú určené pre materské školy, základné umelecké školy, špeciálne školy, školské internáty a špeciálne výchovné zariadenia a pre prácu so staršími žiakmi v rámci centier voľného času, prevezme projekt, ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum, do júna 2015.

  Učitelia, vychovávatelia a odborní zamestnanci si posilnia kompetencie vo využívaní aktivizujúcich metód. Deti a žiaci budú mať možnosť prostredníctvom filmových rovesníkov a za účasti odborných hostí, zistiť viac o dôležitých témach v štyroch oblastiach výchovy a inšpirovať sa k vlastným tvorivým aktivitám. To sú hlavné benefity, ktoré prinesú interaktívne digitálne pomôcky do výchovného procesu.

  „Ich hlavným cieľom je pomôcť pedagógovi vtiahnuť deti do sveta fantázie a priblížiť im pomocou audiovizuálnych obsahov, interaktívnych hier a špeciálnych softvérových riešení to, čo tvorí hodnotový systém,“ hovorí Petronela Kolevská, manažérka NP AMV.

  Špeciálne audiovizuálne obsahy kombinované s interaktívnymi prvkami sú podstatnou časťou edukačných balíčkov. Balíčky dostanú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci zapojení do vzdelávania v programe kontinuálneho vzdelávania: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), ktorý je v ponuke akreditovaných programov Metodicko-pedagogického centra. Vybrať si môžu zo siedmich druhov edukačných balíčkov podľa toho, v akom type školy či školského zariadenia pôsobia.

  Pedagogickí a odborní zamestnanci sa s pomôckami a ich funkcionalitou podrobne oboznámia v rámci záverečného vzdelávania tzv. „Škôl AMV“ a od budúceho školského roku ich budú môcť naplno využívať v rámci vlastného edukačného pôsobenia. Bližšie informácie, fotografie a videá k interaktívnym digitálnym pomôckam sú zverejnené na webovej stránke projektu AMV: www.amvprojekt.sk.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ