Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP

26.06. 2015

Vážení frekventanti vzdelávania,

dňom 24.6. 2015 nadobudol účinnosť Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP, na základe ktorého boli prijaté zmeny k zefektívneniu a zlepšeniu realizácie nášho akreditovaného vzdelávania. Pripravili sme pre Vás krátky sumár zmien, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú :

  • Vzdelávanie v akreditovanom PKV sa bude realizovať okrem pôvodne určených regionálnych a detašovaných pracovísk MPC v regiónoch, v miestach umiestnenia stredísk MKS ale aj v ďalších priestoroch kapacitne a teritoriálne vhodných na zabezpečenie požadovaného priebehu vzdelávania.
  • Celé vzdelávanie bude ukončené viacdňovým prezenčným vzdelávaním - tzv. „ŠKOLAMI AMV“, na ktorých bude zrekapitulovaný celý obsah kontinuálneho vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“ a frekventanti budú zaškolení na prácu s Edukačnými balíčkami a ich využívanie vo svojej nasledujúcej pedagogickej praxi. Štyri dni prezenčného vzdelávania, z ktorých „ŠKOLY AMV“ pozostávajú, môžu byť realizované buď ako dvoj, troj, alebo štvordňové pobytové vzdelávania - sústredenia, kombinované so samostatnými prezenčnými vzdelávaniami, alebo ako séria nasledujúcich samostatných prezenčných vzdelávaní. Táto flexibilná forma bola zvolená z dôvodu vyťaženosti PZ a OZ počas školského roka, a ich časových dispozícií počas letných prázdnin. Rovnako tiež preto aby účastníci – aj cez intenzívne pobytové vzdelávanie - boli posilnení v kľúčových kompetenciách pre implementovanie aktivizujúcich metód vo výchove Od kľúčových kompetencií, ktoré sa v rámci vzdelávania budú u účastníkov vzdelávania intenzívne rozvíjať, závisí nielen kvalita komunikácie a spolupráce, ale hlavne kvalita uplatňovania naučeného v praxi.
  • Ubytovanie a strava počas viacdenných prezenčných vzdelávaní mala byť podľa Opisu projektu zabezpečená dodávateľsky, avšak vzhľadom na doteraz neukončený proces verejného obstarávania nie je v súčasnej dobe možné zabezpečiť zo strany projektu tieto položky. Čiastočným riešením tejto situácie je operatívne prijaté nové opatrenie, ktoré projektovej kancelárii umožňuje refundovať ubytovanie a stravu počas viacdenných vzdelávaní pre jednotlivých frekventantov vzdelávania, ktorí si tieto uhradia vopred z vlastných prostriedkov a následne im budú z projektu refundované. Táto možnosť je nepovinnou alternatívou pre tie skupiny, ktoré túto formu uprednostnia pred formou dochádzania do učební. Žiadne iné možnosti momentálne projektová kancelária nemá.

Náklady na cestovné pre frekventantov hradí vysielajúca organizácia. Pokiaľ spolu s týmito nákladmi vysielajúca organizácia neuhradí frekventantovi aj stravné, je frekventant oprávnený požiadať o ich individuálnu refundáciu z prostriedkov projektu. Táto nová možnosť je súčasťou operatívne prijatých opatrení na zmiernenie dopadov situácie, spôsobenej neukončením procesov príslušného verejného obstarávania v plánovanom termíne.

Celý Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP si nájdete TU.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ