Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Výchovný proces oživia atraktívne mediálne prvky

29.07. 2015

  Originálne spracovanie celospoločenských tém, zaujímavé vyjadrenia odborných hostí i nekonečné možnosti tvorby vlastných digitálnych obsahov – aj s tým sa vďaka národnému projektu Aktivizujúce metódy vo výchove – stretnú deti a žiaci v novom školskom roku. Projekt prinesie prostredníctvom absolventov akreditovaného vzdelávania do škôl špeciálne interaktívne pomôcky a najmä svieže a moderné autority pre mladšie generácie. Vzdelávanie zamerané na mediálnu, etickú, zdravotnú a dopravnú výchovu už absolvovalo takmer 3000 pedagógov a odborných zamestnancov.

  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) je akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v rámci implementácie národného projektu s rovnomenným názvom. Viac ako 6000 učiteľov, vychovávateľov a odborných zamestnancov si v rámci neho postupne od apríla osvojuje a posilňuje schopnosti efektívne využívať aktivizujúce metódy s dôrazom na štyri oblasti výchov. Ivana Šipkovská, učiteľka zo ZŠ s MŠ Zeleneč je jednou z takmer polovice pedagógov, ktorí vzdelávanie absolvovali:

  „Ako najväčší prínos hodnotím, že som sa oboznámila s novými metódami a edukačnými aktivitami. Naučila som sa tiež ako spracovať video či fotografie. V praxi sa budem snažiť využívať mediálnu výchovu - vplyv médií na dieťa predškolského veku a tiež etickú výchovu so zameraním na morálne hodnoty ako cieľavedomosť a ochotu pomáhať slabším.“

  Okrem teoretických poznatkov a praktického precvičovania moderných foriem a metód sa pedagogickí a odborní zamestnanci, v rámci záverečnej časti vzdelávania - tzv. Škôl AMV, zoznámili aj s interaktívnymi digitálnymi pomôckami. Špeciálne médiá sú originálnym spojením profesionálne spracovaných videofilmov, zahŕňajúcich edukačný obsah celého projektu s atraktívnymi interaktívnymi prvkami a hrami.

  „Práve podstata interaktívnych prvkov umožní, že si ich pedagógovia alebo odborní zamestnanci môžu, spolu so svojimi zverencami a žiakmi, neustále obmieňať a dopĺňať svojimi vlastnými digitálnymi alebo audiovizuálnymi obsahmi. Rovnako však môžu využívať ich vlastné, odborne zhotovené, predvolené digitálne obsahy.“ takto objasňuje význam, jedného z dôležitých výstupov projektu Petronela Kolevská, manažérka NP AMV.

  „Hodnotím ich pozitívne. Žiaci musia s nimi aktívne pracovať a zapája sa do riešenia úloh celá trieda. Všetci riešia spoločne daný problém. V budúcnosti ich budem využívať vo všetkých záujmových činnostiach, pri príprave na vyučovanie,“ zhodnotil nové pomôcky Peter Prosnan, učiteľ zo ZŠ s MŠ Krušovce.

  „Interaktívne digitálne pomôcky obohacujú výchovno-vzdelávací proces práve svojou originalitou oproti klasickej forme vzdelávania. Využijem ich v rámci práce koordinátora protidrogovej prevencie a na hodinách etickej výchovy,“ dodala Milada Gažovičová, učiteľka zo Špeciálnej základnej školy internátnej Trnava.

  Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov realizuje projekt AMV aj počas letných prázdnin a pokračovať bude aj na jeseň. V budúcom školskom roku jeho absolventi budú môcť naplno využívať získané zručnosti i interaktívne digitálne pomôcky, zvolené podľa svojho profesionálneho zamerania v praxi.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ