Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Prví absolventi vzdelávania zložili záverečnú skúšku

17.08. 2015

Nielen interaktívne digitálne pomôcky, ale aj moderné autority s kreatívnymi nápadmi čakajú po prázdninách žiakov zo škôl a školských zariadení, ktoré sa zapojili do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. Vzdelávanie zamerané na mediálnu, etickú, zdravotnú a dopravnú výchovu absolvovalo doposiaľ viac ako 4300 pedagógov a odborných zamestnancov. Prví z nich v týchto dňoch skladajú záverečnú skúšku.

  Skúšobné komisie prvýkrát zasadli cez víkend. Záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou čakajú každého absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti). Aktivita, motivácia a vytrvalosť frekventantov počas vzdelávania priniesla svoje ovocie. Vynikajúce výsledky dnes v Prešove ukázala jedna z prvých skupín.

  „Videli sme spolu 10 prezentácií a absolventi boli výborne pripravení. Mohli sme vidieť, že kolegovia správne uchopili a pretavili do praxe hlavnú myšlienku projektu: premenu pedagóga z odovzdávateľa informácií na facilitátora a tiež premenu žiaka z pasívneho príjemcu informácií na jednotlivca, ktorý sa stáva aktívnym, iniciatívnym jedincom, preberajúcim zodpovednosť za výsledky učenia,“ zhodnotila dnes Anna Dzurusová, predsedníčka záverečnej komisie v Prešove.

  Dôkazom bola napríklad prezentácia Veroniky Fedorovej, učiteľky MŠ Sedlice, ktorá si vybrala pre svoj výstup oblasť etickej výchovy a zamerala sa na udržiavanie ľudových zvykov a tradícií. „Jej zverencom v materskej škole sa určite nadlho vryje do pamäte deň plný hudby, spevu, tanca, ale aj ochutnávky tradičných regionálnych jedál. Efektívne prepojila etickú výchovu s mediálnou a žiaci sa na chvíľu stali účinkujúcimi i divákmi v speváckej súťaži,“ doplnila Anna Dzurusová.

  Vzdelávanie viac ako 6000 pedagogických a odborných zamestnancov realizuje projekt AMV od apríla a pokračovať bude až do jesene. V novom školskom roku budú môcť jeho absolventi naplno využívať získané zručnosti i interaktívne digitálne pomôcky v praxi. Nosiče, na ktorých je umiestnených celkom 132 edukačných videoprogramov, 13 softvérových riešení interaktívnych prvkov a 264 predvolených, odborne garantovaných náplní, dostanú do rúk v septembri.

„Budem ich využívať v rámci všetkých oblastí – etickej, zdravotnej, dopravnej, ale najčastejšie pri mediálnej výchove, ktorá je pre deti prvého stupňa veľmi inšpirujúca a prínosná v dnešnom pretechnizovanom svete,“ povedala Zuzana Kačúrová, učiteľka ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves.

Záujemcovia o vzdelávanie sa môžu prihlasovať do 4. septembra 2015 prostredníctvom stránky www.amvprojekt.sk. Projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ