Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Program Záverečnej odbornej konferencie

03.11. 2015

NP Aktivizujúce metódy vo výchove bude realizovať dňa 9. 12. 2015 Záverečnú odbornú konferenciu s podnázvom "Zapojiť sa má zmysel".

Na tomto mieste sa môžete oboznámiť s programom, ktorý priebežne aktualizujeme.

9:00 - 9:15   Otvorenie konferencie

 • Privítanie hostí
 • Pozdravné príhovory hostí

9:15 - 9:45   Zhodnotenie výstupov projektu

Prezentéri:

 • Mgr. art. Petronela Kolevská, manažérka NP AMV
 • PaedDr. Darina Výbohová, PhD., hlavný odborný garant aktivít projektu námestníčka GR pre pedagogické činnosti

9:45 - 10:00      Prestávka

10:00 - 12:00   Odborné analýzy realizované v rámci projektu

Prezentéri:

Mgr. Václav Hřích, výkonný riaditeľ AKO s.r.o, Agentúra pre marketingový vyskum trhu, reklamy a médií

Za Hlavnú odbornú pracovnú skupinu vystúpia:

PhDr. Natália Sláviková - zhrnutie mediálna výchova

PaedDr. Alena Minns, PhD. - zhrnutie etická výchova

PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - zhrnutie dopravná výchova

Mgr. Taťjana Volková - zhrnutie zdravotná výchova

12:00 - 13:00  Prestávka

13:00 - 15:30  Workshopy 

Workshop pre oblasť mediálnej výchovy:

Workshop pre oblasť mediálnej výchovy sa bude vysielať prostredníctvom Moderného komunikačného systému, primárne v nižšie uvedených miestnostiach:

 • Prešov: T. Ševčenka 11, miestnosť 37
 • RP MPC B. Bystrica: Horná 97 MKS 1. p.
 • ŠŠI Nitra, Ul.kozmonautov 5
 • Trnava: Vančurova 38
 • DP MPC Žilina: Predmestská 1613 MKS
 • SOU DI Zvolen: Lučenecká cesta 17 MKS
 • Košice: Trieda SNP 104

Prezentéri:

PhDr. Natália Sláviková, členka HOPS, členka expertnej skupiny Európskej komisie pre mediálnu gramotnosť 2011-2014

Téma: Prínos projektu k zdokonaľovaniu mediálnej gramotnosti

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., dekanka fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Téma: Význam podpory kritického myslenia v mediálnej výchove

Mgr. art. Yvonne Vavrová, režisérka, scenáristka, kameramanka, pedagogička, fotografka a grafička

Téma: Pohľad režisérky na význam mediálnej gramotnosti formou filmu

 

Workshop pre oblasť dopravnej výchovy

Workshop pre oblasť dopravnej výchovy sa bude realizovať za osobnej prítomnosti prezetérov v dvoch miestnostiach:

 • Trnava: Vančurova 38

Prezentéri:

PaeDr.Peter Mizerák, multiplikátor

Ing. Patrik Vlček, znalec z odboru dopravy

PaedDr. Alena Minns, PhD., členka HOPS  

 • DP MPC TN Trenčín: Pod Sokolicami 14

Prezentéri:

Mgr. Dana Švecová, multiplikátorka

Ing. Peter Mercell, znalec z odboru dopravy

Obsah workshopu:

1. prezentácia interaktívnych digitálnych pomôcok pre pedagógov a odborných zamestnancov, určených pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov,

2. praktické rady odborníka pre oblasť dopravnej výchovy,

3. námety na využitie interaktívnych prvkov pre oblasť dopravnej výchovy,

4. možnosť prakticky si vyskúšať interaktívne prvky, so zameraním na oblasť dopravnej výchovy.

Workshop pre oblasť etickej výchovy

Workshop pre oblasť etickej výchovy sa bude realizovať za osobnej prítomnosti prezetérov v dvoch miestnostiach:

 • RP MPC Banská Bystrica: Horná 97 uč. IT 4. p.

Prezentéri:

Mgr. Radka Jarabová, multiplikátorka

Mgr. Danuša Kováčiková, multiplikátorka

Mgr. Judita Henešová, odborníčka pre oblasť etickej výchovy

 • Prešov: RP MPC, T. Ševčenka 11, Veľká aula

Prezentéri:

Mgr. Mária Ďurčeková, multiplikátorka

Mgr. Elena Cinová, multiplikátorka

PaedDr. Anna Dzurusová, multiplikátorka

PaedDr. Ivana Pančáková

 

Obsah workshopu:

1. prezentácia interaktívnych digitálnych pomôcok pre pedagógov a odborných zamestnancov, určených pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov,

2. praktické rady odborníka pre oblasť etickej výchovy,

3. námety na využitie interaktívnych prvkov pre oblasť etickej výchovy,

4. možnosť prakticky si vyskúšať interaktívne prvky, so zameraním na oblasť etickej výchovy.

 

Workshop pre oblasť zdravotnej výchovy

Workshop pre oblasť zdravotnej výchovy sa bude realizovať za osobnej prítomnosti prezetérov v dvoch miestnostiach:

 • Košice: Športové gym. UčKV, Trieda SNP 104

Prezentéri:

Mgr. Emília Bolčovámultiplikátorka

Peter Blecha, odborník pre oblasť zdravotnej výchovy

 • SOU DI Zvolen: Lučenecká cesta 17 uč. IT

Prezentéri:

Ing. Pavel Klimo, multiplikátor 

Obsah workshopu:

1. prezentácia interaktívnych digitálnych pomôcok pre pedagógov a odborných zamestnancov, určených pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov,

2. praktické rady odborníka pre oblasť zdravotnej výchovy,

3. námety na využitie interaktívnych prvkov pre oblasť zdravotnej výchovy,

4. možnosť prakticky si vyskúšať interaktívne prvky, so zameraním na oblasť zdravotnej výchovy.

15:30 - 16:00  Prestávka

16:00 - 17:30  Záverečný panel

Prezentéri:

PaedDr. Darina Výbohová, PhD. Hlavný odborný garant aktivít projektu

PaedDr. Alena Minns, PhD. Členka HOPS – CVČ (6-9 roč.)

Mgr. Taťjana Volková Členka HOPS – CVČ (1-5 roč.)

PhDr. Nataša Slavíková Členka HOPS – Mediálna výchova

Mgr. Gabriela Zábušková Členka HOPS – Školské kluby

Mgr. Mária Ďurčeková Členka HOPS – Internáty a špec. vých. zariadenia

PaedDr. Oľga Podprocká Členka HOPS – Materské školy

Mgr. Elena Cinová Členka HOPS – Špeciálne školy

PaedDr. Renáta Pondelíková Členka HOPS – ZUŠ a umelecké SŠ

Uvedený program priebežne aktualizujeme.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ