Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Zlepšite si jazykové kompetencie a zručnosti v projektovom manažmente

04.09. 2015

Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove (ďalej AMV) ponúka vzdelávanie pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy:

  • v Module 3 „Projektový manažment“, ktorého cieľom je posilniť kompetencie zamestnancov pri využívaní moderných nástrojov projektového riadenia pri implementovaní projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Absolventi vzdelávania budú môcť poskytnúť potrebné usmernenie a súčinnosť pri realizácii učiteľských či školských projektov.
  • v Module 4 „Jazykové vzdelávanie“, ktoré sa bude realizovať v dvoch jazykoch anglickom a nemeckom. Obsahovo je zameraný na zlepšenie schopnosti používať cudzí jazyk, symboly a text interaktívne pri práci s inojazyčným odborným textom s cieľom využiť získané vedomosti pri implementácii projektu.

Do vzdelávania sa môžu zapojiť:

  • zamestnanci priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI) a zamestnanci metodicko-pedagogického centra (MPC) (ďalej PRO) s minimálne 3 ročnou pedagogickou praxou,
  • zamestnanci PRO s minimálne 3 ročnou odbornou praxou,
  • Lektori celoživotného vzdelávania (podľa zákona č.568/2009 Z.z. o Celoživotnom vzdelávaní, §11 ods. 2 až 4 s minimálne 3 ročnou lektorskou praxou.
  • zamestnanci PRO s ekonomickým zameraním

Zamestnanci PRO zabezpečujú odborné činnosti podľa štatútov a zriaďovacích listín svojich organizácií a tiež sa podieľajú na implementácii odborných aktivít národných projektov.

Lektori zabezpečujú vzdelávanie v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Miesto výkonu práce cieľovej skupiny sú všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Geografické rozmiestnenie cieľovej skupiny kopíruje pracoviská zapojených PRO- teda sú to mestá kde má cieľová skupina výkon práce (Piešťany, Trnava, Nitra , Komárno, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, Prešov, Košice, Michalovce)

ISCED97: ISCED 3 až ISCED 6

ISCED2011: ISCED 352, 353, 344, 354, 454, 554, 655, 665, 766, 767, 768, 864

Veková štruktúra: 25 – 65 rokov

Voľné miesta Modul 3 „Projektový manažment“

  • Miesto vzdelávania: Nitra – 14 voľných miest

Voľné miesta Modul 4 „Jazykové vzdelávanie“

  • Miesto vzdelávania: Prešov /Nemecký alebo Anglický jazyk – 5 voľných miest
  • Miesto vzdelávania: Banská Bystrica /Nemecký alebo Anglický jazyk – 10 voľných miest
  • Miesto vzdelávania: Nitra, /Nemecký alebo Anglický jazyk – 14 voľných miest

Skupiny sa otvoria podľa záujmu o konkrétny jazyk. 

 V prípade záujmu prosím zašlite životopis na email: danica.klimova@mpc-edu.sk a v kópii na slavomir.gruber@mpc-edu.sk

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ