Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Absolventom vzdelávania v praxi pomôžu kouči

07.10. 2015

Vzdelávanie zamerané na mediálnu, etickú, zdravotnú a dopravnú výchovu absolvovalo doposiaľ viac ako 5980 pedagógov a odborných zamestnancov. Od dnes im v zavádzaní aktivizujúcich metód v praxi, budú pomáhať kouči. Získané zručnosti aj vďaka ich poradenstvu budú môcť efektívne využívať v tomto školskom roku.

V úlohe koučov budú pôsobiť profesionálni lektori, ktorí už pôsobia v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti). Na uplatňovanie naučených metód a postupov vo výchove budú dohliadať osobne i na diaľku.

Kouči sa s absolventmi vzdelávania môžu vo svojej réžii stretnúť v skupine vo vopred dohodnutom termíne, alebo ich navštíviť v škole či v školskom zariadení priamo počas vedenia výchovného procesu,“ hovorí o jednej z foriem koučingu Slavomír Grúber, národný koordinátor projektu AMV.

Na okamžité poradenstvo v procese zavádzania teórie do praxe bude využívaný aj moderný komunikačný systém, prostredníctvom ktorého bude realizovaná viac ako polovica plánovaných hodín koučingu.

Touto formou včera komunikovala s dvomi absolventmi aj Nadežda Héželová, koučka z Banskej Bystrice: „Zaujímalo ma najmä ako prebiehala ich výchovno-vzdelávacia činnosť, čo všetko v rámci nej vyskúšali a aký cieľ chceli dosiahnuť. Následne sme vyhodnotili, kde sa mohla stať chyba, prípadne čo všetko ešte mohli počas výchovného procesu urobiť.“

Z aktivizujúcich metód podľa jej slov absolventi v praxi najčastejšie využívali problémové metódy, hry, hranie rolí, brainstorming, ale aj zážitkové metódy v rámci lesnej pedagogiky. V téme interaktívnych digitálnych pomôcok sa zaujímali o využívanie rôznych prvkov v rámci mediálnej, dopravnej, zdravotnej a etickej výchovy. Napríklad v dopravnej výchove využívali interaktívne prvky - dopravný koberec, plagáty či puzzle.

Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameriava sa primárne na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti výchovy. Viac informácií o projekte AMV nájdete na webovej stránke: www.amvprojekt.sk

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ