Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte

Povedali o projekte

"Projekt AMV ponúka vychovávateľom, učiteľom i odborným zamestnancom možnosť spoznať nové informačné technológie a zdroje informácií, naučiť sa rozlišovať mediálne obsahy a využiť ich vo výchove, zvládnuť nástrahy modernej komunikácie a predovšetkým získať spôsobilosť vo svojej priamej edukačnej činnosti využívať vhodné metódy a formy, ktoré zaktivizujú dieťa k činnosti prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti. Na podporu využívania aktivizujúcich metód vo výchove by mali slúžiť i interaktívne didaktické pomôcky či interaktívne tabule, ktoré sa stanú súčasťou výchovného procesu. Absolvovanie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v rámci projektu a tým získanie či inovovanie spomínaných kompetencií bude prínosom predovšetkým pre deti a žiakov. Pedagóg, ktorý si uvedomuje prebiehajúce zmeny v spoločnosti a vníma realitu sveta mladých, vie pristupovať k deťom a žiakom ako partner. Umožňuje im zapájať sa do prípravy, realizácie i hodnotenia činnosti, čím podporuje ich aktivizáciu, nenásilne formuje ich postoje, hodnoty. Aktívnou činnosťou vypĺňa ich voľný čas a odvracia ich pozornosť od nežiaduceho správania sa."

Mgr. Taťjana Volková
členka HOPS - projekt AMV

"V roku 2013 na slovenských cestách zahynulo až päť detí, pričom zavinili 173 dopravných nehôd. To je o 69 prípadov viac ako v roku 2012. Každý zbytočne vyhasnutý život je traumatizujúcim zážitkom pre blízkych. V prípade úmrtia detí je často táto bolesť ešte intenzívnejšia. Dopravná výchova by sa mala začať rozvíjať už v rannom veku, keď sa dieťa začína učiť chodiť, rozprávať a vnímať okolitý svet. Prví „učitelia“ sú rodičia. Výchova smerom z rodiny však môže zlyhať, nakoľko rodičia si nemusia dostatočne uvedomovať jej dôležitosť. Je preto potrebné, aby bola zabezpečená povinná edukácia zo strany školy. Preto vítam aj iniciatívu projektu AMV, ktorý je zameraný okrem iného na oblasť dopravnej výchovy. Verím, že to môže zvýšiť dopravné povedomie detí a prispeje tak k zníženiu nehodovosti na cestách."

Plk. JUDr. Ľubomír Ábel
policajný viceprezident

"Ak chceme podporovať trvalo udržateľný rozvoj vzdelávania a vzdelanostnej spoločnosti, nemôžeme ignorovať význam a účinky tradičných a nových médií. Deti začínajú používať internet v skoršom veku a využívajú pritom široké spektrum prepojených zariadení, akými sú smartfóny, tablety, hracie konzoly, PC alebo TV. Problémom je rýchlosť a nepredvídateľnosť zmien online odvetvia, pri ktorých  riešenia rýchlo starnú, čo tiež sťažuje výchovu. Zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti žiakov a študentov si vyžaduje, aby učitelia ako nositelia  sa stali mediálne gramotnými. Zameranie sa na učiteľov a vychovávateľov je kľúčovou stratégiou i v projekte AMV. Verím v to, že sa potvrdí viacnásobný efekt: od mediálne gramotných učiteľov a vychovávateľov k žiakom a prípadne celej spoločnosti."

PhDr. Nataša Slavíková
členka expertnej skupiny Európskej komisie pre mediálnu gramotnosť

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ