Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte

Skúsenosti s realizáciu projektu

"Po úvodných protestoch účastníkov akreditovaného vzdelávania, keď sa oboznámili s rozsahom a obsahom vzdelávania, som bola v rozpakoch, ako to celé zvládneme. Dnes, keď sme dokončili posledný deň koučingu si dovolím povedať, že to naozaj malo zmysel, význam. Moje dievčatá, ako som si ich dovolila oslovovať, sú veľmi spokojné s obsahom interaktívnych digitálnych pomôcok. Na moju otázku - ktorý interaktívny prvok najviac využijú vo svojej práci, mi vo väčšine prípadov odpovedali – všetky. Učiteľky z materských škôl si veľmi chvália mutantov a vyfarbovanie, takmer všetci budú využívať možnosť poskladať si z fotografií, ktoré si spolu so žiakmi vytvoria, puzzle. Tak isto veľmi pozitívny ohlas je na aplikáciu mapa, kde sa ma často pýtali, či si budú vedieť vložiť do obsahu aj video. Vkladanie a rámovanie videa bolo pre nás taktiež zaujímavé, prezentovali sme si takto 7. dištančnú úlohu. Asi najväčší úspech mali križovatky v rámci interaktívneho prvku Dopravný koberec, pretože všetci vidia dopravnú výchovu ako veľmi dôležitý prvok výchovy detí a ich bezpečnosti na cestách."

Mgr. Viera Suchá
multiplikátorka AVP

"Na vzdelávaní tohto typu som bol prvýkrát. Všetko je pre mňa nové. Najviac oceňujem aktivity, ktoré sme na školení zrealizovali a príjemnú atmosféru. V praxi by som do budúcna určite začal využívať tangramy. Interaktívne digitálne pomôcky hodnotím ako veľkú pomoc pre učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese. Pozitívom je  najmä ľahšia fixácia vedomostí u žiakov a vyšší rozvoj ich kritického myslenia. Učím žiakov ISCED 2 – kombináciu matematika a fyzika. Pri tejto aprobácii nemám núdzu o využívanie interaktívnych digitálnych pomôcok. Najviac sa mi v rámci vzdelávania páčila tvorba videa. Aktivity, ktoré sme realizovali boli super." 

Mgr. Peter PROSNAN
Frekventant AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"V praxi využijem úpravu videa, fotiek a zručnosti, ktoré som získala pri práci s videom napr. vkladanie hudby. Interaktívne digitálne pomôcky určite pomôžu mojej práci. Využijem ich pri témach ako sú kiberšikana či reklama. Najprv materiály vyskúšam a uvidím, ktoré sú najhodnotnejšie. Interaktívne pomôcky využijem pri každej téme (min. 5 min. z vyučovacej hodiny, buď na začiatku, v priebehu alebo na konci hodiny). Oceňujem osobný prístup školiteľa, ktorý mal vždy optimistické naladenie a veľmi zaujímavé prezentácie, ktoré určite využijem vo svojej praxi."

Mgr. Mária CIPÁROVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Pre mňa bolo obohacujúce získanie nových vedomostí v oblasti aktivizujúcich metód a využívanie IKT. V budúcnosti sa zameriam na využívanie poznatkov z mediálnej výchovy – vytvorenie a výchovné využitie videa vo výchovno-vzdelávacom procese. Interaktívne digitálne pomôcky určite obohatia a zefektívnia moju prax. Myslím si že pre žiakov budú najzaujímavejšie aktivity s videom a tvorba prezentácií."

Mgr. Milena BLAŽEKOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Naučila som sa nové veci vo využívaní IKT, nové metódy a spôsoby práce so žiakmi, nové konkrétne aktivity. Viac by som chcela vo vyučovaní používať audiovizuálne diela a ich analýzu. Interaktívne digitálne pomôcky je potrebné využívať, robia vyučovanie zaujímavejším, motivujú žiakov a učiteľovi dávajú širšie možnosti práce. Ja som učiteľkou etickej výchovy, preto sú mi najbližšie oblasti etickej a mediálnej výchovy. Na vyučovaní využívam počítač, interaktívnu tabuľu, video aj televíziu. Vzdelávanie bolo pre mňa predovšetkým inšpiráciou do ďalšej práce. Práca s videom obohatila moje zručnosti v práci s IKT."

Mgr. Katarína MIŠKOLCIOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Každý deň vzdelávania priniesol pre mňa niečo zaujímavé: aktivity v prírode, práca s fotografiami či tvorba filmu. Rada v praxi využijem múzejnú pedagogiku, magický kruh a zážitkové vyučovanie – paleta, práca s fotografiami, tvorba filmu. Interaktívne digitálne pomôcky hodnotím pozitívne a budem ich používať vo svojej praxi. Určite ich využijem na mediálnej výchove, zdravotnej a dopravnej výchove. Pracujem na 1.stupni základnej školy a budeme sa teda venovať aj týmto témam: dopravné značky a predpisy, zdravie, zdravé jedlo atď."

Mgr. Ľubica GREGORIČKOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Pre mňa bolo prínosom zoznámenie sa a využívanie programu Movie Maker. Interaktívnu tabuľu a špeciálne digitálne pomôcky využijem napríklad pri dopravnej výchove – maľovanie dopravných značiek. Celkovo ich hodnotím kladne. Je veľmi dobré, že sa práca v materských školách inovuje novými pomôckami a zároveň sa učiteľky preškoľujú a zaškoľujú. Práca s technikou stále napreduje."

Mgr. Alexandra IGAZOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Obohatila ma výmena názorov, skúseností s kolegyňami a práca s programom Movie Maker. V praxi rada využijem spracovanie reklamy i videa. Oboznámila som sa aj s prácou s interaktívnymi digitálnymi pomôckami, ktoré budem, ako učiteľka 1.stupňa, používať vo všetkých predmetoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetky aktivity, ktoré nám lektorka predviedla, boli zaujímavé a pre mňa prínosné a inšpirujúce."

Mgr. Bc. Jana PAVELKOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Najväčším prínosom vzdelávania je využívanie digitálnych pomôcok a rozšírenie IKT zručností. V praxi by som chcela využiť zručnosti a poznatky z oblasti mediálnej výchovy – tvorbu reklamy a prácu s videozáznamom, ale tiež z oblasti etickej – lesnú pedagogiku a aktivity súvisiace s pobytom detí v prírode. Interaktívne digitálne pomôcky sú výborné Je to pomôcka, ktorú môžeme efektívne využívať nielen v prostredí triedy, ale aj pri pobyte vonku, výletoch a akciách s rodičmi."

Mária DANIŠÍKOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Najviac sa mi páčili aktivity v rámci lesnej pedagogiky, získanie zručností s tvorbou videa, hodnotenie reklamy a filmu. Určite v praxi využijem doposiaľ nepoznané aktivizujúce metódy – ako bzučiace skupiny, brainstorming a tvorivú dramatiku. Interaktívne digitálne pomôcky, s ktorými sme sa zoznámili počas záverečného prezenčného vzdelávania hodnotím veľmi pozitívne. Naučila som sa pracovať s programom Movie Maker, v ktorom sme vytvárali video. Oceňujem spolupatričnosť celej skupiny a úžasný prístup lektorky. Naučila som sa množstvo nových aktivít využiteľných vonku aj vo vnútri. Najsilnejším zážitkom bolo pre mňa natáčanie videa."

Mgr. Lucia LAMPERTOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Ako najväčší prínos z obsahu vzdelávania hodnotím možnosť naučiť sa spracovávať a vytvárať videá. Osvojila som si niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré použijem v praxi a spoznala zaujímavých ľudí, s ktorými sme si navzájom vymieňali skúsenosti, nápady a názory. V praxi budem okrem výstavy výtvarných prác, používať aj prezentácie výtvarných prác, ktoré si môžu deti na DVD nahrať a doniesť, prípadne si vopred pripraviť postup práce a premietať prezentáciu výtvarných umelcov."

Nadežda BENEŠOVÁ
Frekventantka AVP Aktivizujúce metódy vo výchove

"Oceňujem príjemný prístup lektorov, pričom obsah školenia bol jasne zrozumiteľný a zároveň aj prakticky využiteľný. Tento typ vzdelávania umožňuje možnosť tvorby učebných materiálov pre žiakov podľa vlastných potrieb, zdieľanie obsahu ako aj možnosť prepojenia na internet."

Mgr. Zuzana Nagyová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Celkový priebeh a obsah školenia hodnotím kladne. Obsah školenia bol prezentovaný nenáročne a zaujímavo. Prínosom bola práca s tabletmi, s programom Samsung School a predstavenie nových možností výučby. Na vyučovacích hodinách chcem využívať tvorenie kvízov, vyhodnocovanie prác žiakov, kontrolu činnosti žiakov a riadenie ich práce. Nadobudnuté poznatky odovzdám svojim kolegom, aby mohli Samsung School využívať vo vyučovaní svojich predmetov. Sám riešenie využijem na svojich hodinách fyziky a matematiky."

Ing. Martin Baník
Účastník školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie hodnotím veľmi pozitívne, priebeh bol dynamický. Oceňujem prepojenie teoretických poznatkov priamo s praktickými ukážkami  a ochotu školiteľa individuálne sa venovať školiacim a odpovedať na časté otázky. Obsah bol hutný a zaujímavý. Páčia sa mi nové možnosti zefektívnenia vyučovacieho procesu, zaujatie žiakov a možnosti ich kontroly práce na ploche, využívanie moderných technológií vo výučbe, modernizácia a atraktívnosť vyučovacej hodiny. Budem využívať rýchle testovanie všetkých žiakov a rýchlu a okamžitú  spätnú väzbu. Vďaka tomu ušetrím nielen čas na vyhodnocovanie testov, ale aj papier. Po celý čas budem mať prehľad o tom, čo robia žiaci na ploche. Môžem kontrolovať interaktívnu tabuľu a blokovať funkcie, ktoré žiaci nepotrebujú používať. Ankety môžem použiť na zhodnotenie vyučovacej hodiny. Využitie vidím v každej fáze vyučovacej hodiny."

Mgr. Janka Vrábľová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie prebehlo na vysokej úrovni. Lektor nás oboznámil s prácou aplikácie  Samsung School. Predviedol nám ako vytvoriť a urobiť materiály na výučbu s využitím tohto riešenia. Vytvárali sme okrem pracovných materiálov aj kvíz – test, ktorý slúžil na spätnú väzbu k odučenej hodine. Vďaka tomuto riešeniu, môžeme urobiť vyučovaciu hodinu zaujímavejšou, interaktívnejšou s využitím viacerých zdrojov informácií. Uvítali by sme okrem takéhoto druhu školenia tiež materiály na potrebné doštudovanie. V praxi rád využijem prípravu vyučovacích hodín, vytváranie kvízov, vyhodnotenie vyučovacej hodiny a vedomostí žiakov, ktoré nadobudli počas vyučovania. Vytvoríme si učebné materiály, ktoré budeme využívať pri výučbe geografie, matematiky, fyziky a informatiky.“

RNDr. Jozef Kušnier
Účastník školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie bolo to skvelé, pripravené a obsiahle. Páčil sa mi celý obsah vzorovej hodiny – ovládanie riešenia Samsung School. Oslovila ma možnosť kontroly práce žiakov na tabletoch ako aj okamžitá spätná väzba. Takáto aktivita na hodine – využívanie programu Samsung School – bude určite spestrením vyučovania, čo uvítajú aj (najmä) žiaci. Rada by som riešenie využila pri príprave a prezentácii doplnkového učiva napr. tajničky, opisy obrázkov, na rýchlu spätnú väzbu pri preberaní nového učiva tzn. krátke doplnkové testy,  gramatické cvičenia, posluchy s využitím iných dostupných programov."

Mgr. Karolína Vaisová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Na školení sme získali dostatočné množstvo informácií, podaných na veľmi vysokej úrovni. Oboznámili sme sa s novým moderným spôsobom vyučovania. Riešenie manažmentu tabletovej učebne by som rád využil pri prezentácii nového učiva i pri jeho upevňovaní. Páči sa mi spätná väzba – kontrola žiakov, testovanie, tvorba učebných testov a kvízov. Celkovo sa tieto poznatky a funkcionality dajú využiť pri každom type vyučovacej hodiny."

Mgr. Milan Dydňanský
Účastník školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie prebehlo na vysokej úrovni. Všetky inštrukcie a informácie boli podané zreteľne, jasne a zrozumiteľné tak, že sú ďalej uplatniteľné v praxi. Prínosom pre mňa odsobne je oslobodenie sa od papierov (tlačených pracovných listov a testov). Páči sa mi veľmi rýchle vyhodnotenie spätnej väzby. Na vyučovaní budem využívať online vypĺňanie testov a pracovných listov, monitoring žiakov, kvízy a databázy."

Mgr. Andrea Kytíková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie hodnotím kladne, je to prínos pre školu. Priebeh a obsah bol kvalitne prevedený lektorom aj praktikantom. Najviac sa mi páčilo praktické prevedenie, práca so žiakmi a ukážky možností využitia riešenia, ktoré vedie k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Z funkcionalít ma zaujala prezentácia interaktívneho využitia, kvíz, anketa, možnosti samostatnej práce žiakov, vzájomná komunikácia žiak – učiteľ – skupina. Určite zavediem vyučovacie hodiny s využitím riešenia Samsung School a budem k tomu nabádať aj ostatných učiteľov."

Mgr. Izabela Horňáková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie bolo pre mňa motivujúce k ďalšej práci učiteľa. Jeho priebeh a obsah zodpovedali potrebným informáciám. Ako najväčší prínos hodnotím zhrnutie informácií o problematike využívania tabletov a ochotu odpovedať na položené otázky. Z ponúknutých funkcionalít ma najviac zaujalo, že vždy sa dá odkontrolovať, čo žiak robí a ako to robí. Taktiež je pozitívom blokovanie nevhodnej činnosti žiakov. Tablety značne zefektívňujú náš vzdelávací proces a žiakom pomáhajú kompenzovať nedostatočnú pozornosť. Ľahšie dosiahnu interaktivitu a rozvíjajú kognitívne schopnosti. Pozitívom je, že jedným kliknutím zašleme na všetky žiacke tablety rovnaký učebný materiál. Učebné texty si môžu navyše študovať aj s doplnkom v podobe multimediálnych prvkov (zvyk, animácie). Poznatky zo školenia uplatním pri tvorbe projektov v škole a zároveň aj v prírodovedných predmetoch na osemročnom gymnáziu, konkrétne v predmetoch biológia a chémia."

Mgr. Michaela Krivá
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Priebeh aj obsah školenia hodnotím veľmi pozitívne. Školiteľka nám zrozumiteľne prezentovala ako pracovať s tabletom. Všetky poznatky boli veľmi prínosné. Najviac ma zaujala možnosť využívať počas hodiny internet s tým, že učiteľ vie kontrolovať, čo – ktorý žiak robí. Zaujímavá je aj možnosť interakcie a spätnej väzby učiteľ – žiak. Budem si vedieť pripraviť materiály na hodinu a pripraviť si hodinu tak, aby sme mohli pracovať s tabletmi."

Mgr. Jana Hančáková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Priebeh školenia hodnotím pozitívne. Lektorov výklad bol pre mňa ako účastníka inšpirujúci pre prácu s tabletom, podal ho dostatočne profesionálne. Najviac si cením skutočnosť, že aj učiteľ, ktorý nemá pozitívny vzťah k moderným technológiám, ho môže pod vhodným vedením zmeniť a vziať ho ako výzvu na vlastný osobnostný rast. Určite poznatky využijem napr. v rámci spoločného výkladu so spätným otestovaním žiakov, overením ich pozornosti na hodinách, pri opakovaní a podobne."

Mgr. Zuzana Hlaváčová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Lektori boli príjemní a školenie zvládli na 100%. Konečne máme určitú interaktivitu medzi tabletmi a vyučujúcimi. Technika ovládania je pomerne zvládnuteľná. Zdieľané súbory sa uložia v tabletoch. Zmeny či úpravy sú rôzne u každého žiaka, tým umožňujú po odovzdaní individuálne hodnotenie. V praxi riešenie Samsung School využijem pri príprave náučného materiálu, testov a ankiet so spätnou väzbou."

Mgr. Juraj Mihályi
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Počas školenia nás lektorka podrobne oboznámila s fungovaním riešenia Samsung School. Predviedla aj praktické ukážky, názornú vyučovaciu hodinu a tvorbu kvízov. Najväčším prínosom pre mňa bola nová úroveň práce s tabletom, interaktívna práca so žiakmi. V budúcnosti do vyučovacích hodín zaradím realizáciu kvízov na tabletoch, sledovanie web stránok, diagnostiku žiakov. Tablety budem využívať pri skúšaní vzorcov, prehliadaní prezentácií, sledovaní chemických pokusov, riešení testových úloh."

Mgr. Helena Vojteková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Celkový priebeh a obsah školenia „Manažment tabletovej učebne“ hodnotím pozitívne. Obsah bol vhodne naplánovaný a prezentovaný. Najväčším prínosom v rámci neho bol spôsob prezentácie a preverovania učiva. Z množstva funkcionalít ma najviac zaujalo a chcela by som na vyučovaní využívať monitorovanie činnosti žiakov a preverovanie nadobudnutých vedomostí, vytváranie kvízov a ankiet. Nadobudnuté poznatky plánujem využiť pri prezentácii učiva, využití zdrojov z internetu, vytváraní testov a získavaní spätnej väzby od študentov."

Mgr. Mária Staňová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Priebeh školenia bol dynamický a zaujímavý, školiteľ erudovane odpovedal na všetky položené otázky. Zaujali ma spôsoby tvorenia testov  kvízov, ich vyhodnocovanie a zároveň neustála kontrola žiakov. Tento systém sa dá využiť aj na prípravu žiakov na monitor ako aj na spestrenie a zatraktívnenie vyučovacej hodiny."

PaedDr. Anna Herudová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Lektori boli dobre pripravení a poskytli zaujímavý a zrozumiteľný výklad. Zaujala ma najmä nové technológia, pomocou ktorej je možné monitorovať žiakov ako aj následná spätná väzba. Získané vedomosti sa budem snažiť čo najskôr aplikovať do praxe a odovzdať ich aj mojim kolegom."

Mgr. Zuzana Račková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Priebeh i obsah školenia boli na vysokej odbornej úrovni, hodnotím ho ako veľmi užitočné. Najväčším prínosom je samotná príprava hodiny geografie, konkrétne mapy, videá, práca so súbormi a webovými stránkami. Okrem geografie využijeme tablety napríklad aj na matematike, dejepise, nemčine."

RNDr. Mgr. Štefánia Škuligová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Celý priebeh školenia hodnotím veľmi pozitívne, prístup školiteľov bol ústretový a profesionány. Zaujala ma konkrétna tvorba vyučovacej hodiny, nácvik práce a interaktívne prepojenie učiteľ- žiak cez tablety. Vďaka tejto pomôcke sa mi uľahčí vysvetľovanie nových gramatických javov napríklad pri angličtine a overovanie vedomostí prostredníctvom testov."

Mgr. Marina Červienková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie hodnotím pozitívne, dostali sme potrebné informácie, ďalšie prinesie prax. Získali sme základné zručnosti spojené s tabletovým vyučovaním. Najviac ma zaujalo spúšťanie aplikácii naraz na všetkých tabletoch, využitie kvízu a jeho okamžitej spätnej väzby ako aj uzamykanie nepotrebných aplikácii. Poznatky využijem najmä pri precvičovaní učiva ako aj overovanie nadobudnutých vedomostí žiakov."

Mgr. Ľubomíra Vančíková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Oceňujem celkový prístup – ochotu, erudovanosť a snahu byť nápomocný. Motivujúcou je predovšetkým priebežná kontrola a spätná väzba medzi žiakom a vyučujúcim. Táto väzba vzájomnej komunikácie pomáha učiteľovi zvoliť individuálne tempo voči každému žiakovi samostatne. Jeho prácu môžem prostredníctvom tabletu pochváliť aj v priebehu činnosti, čím ho môžem pozitívne aj týmto spôsom pozitívne aktivovať."

PaedDr. Gabriela Kundríková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Prezentované informácie na školeniach multiplikátorov boli veľmi zaujímavé. Ako učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov a výchovný poradca som mnohé informácie zo školení preniesol aj do výchovno-vzdelávacieho procesu na Obchodnej akadémii v Žiline, vzdelávania ma obohatili aj o nové sociálne kontakty. Verím, že poskytnuté informácie obohatia aj účastníkov školení v projekte AMV."

PaedDr. Peter Majer
multiplikátor, NP AMV

"Priebeh školenia bol veľmi fundovaný, poučný interaktívny a erudovaný. Najviac ma zaujalo, že vždy sa dá odkontrolovať, čo žiak robí a ako to robi. Dôležitou je aj možnosť individuálneho prístupu pri výučbe žiakov."

Mgr. Marta Šalatová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie bolo veľmi užitočné a dobre pripravené. Školiteľ zodpovedal všetky otázky a erudovane predviedol použitie a všetky funkcie tabletov. Najviac ma zaujali testy a kvízy, ale aj posielanie súborov a linkov. Taktiež je pozitívom blokovanie nevhodnej činnosti žiakov na pracovných pomôckach."

Ing. Dagmar Karaková
Účastníčka školenia na tablety, 2.stupeň

"Priebeh školení hodnotím veľmi pozitívne. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií využiteľných v našej pedagogickej praxi. Najviac ma zaujalo využitie nových informačných technologii, ktoré poskytuje vyššiu kontrolu práce žiakov."

Mgr. Zuzana Michalová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Najviac ma potešilo, že mi lektori ukázali ako jednoducho je možné vytvoriť testy pre celú triedu ako aj spracovať ich výsledky bez väčšej námahy, čo mi šetrí čas. Určite využijem overovanie vedomostí žiakov pomocou takýchto testov."

Mgr. Zuzana Pačenovská
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

„Priebeh školení hodnotím veľmi pozitívne, najmä pokiaľ ide o prepojenie poskytnutých teoretických informácií s praktickými ukážkami. Jednotlivé poznatky sme aplikovali priamo na modelovej hodine. Výhodou bola prítomnosť lektorky, s ktorou sme konzultovali postup. Najviac ma zaujala možnosť odovzdávania vypracovaných úloh zo žiackych tabletov na učiteľský notebook, následná možnosť ich úpravy a prepojenie s interaktívnou tabuľou.“

Mgr. Lucia Beňová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie bolo pre nás motivujúce k ďalšej práci učiteľa. Obsahom bolo primerané a s dobrým výkladom. Ako prínos hodnotíme možnosť odskúšať si novonadobudnuté vedomosti priamo na hodine so žiakmi. Najviac ma zaujala tvorba testovacích otázok a možnosť hlasovania. Určite poznatky využijem pri samostatnej práci žiakov s tabletmi. Zadám  im riešenie úloh a preverím si tak ich vedomosti." 

Mgr. Vlasta Müllerová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Toto školenie je veľkým prínosom pre výchovnovzdelávaciu prácu s deťmi. Najviac sa mi z obsahu páčila multimediálna prezentácia a individuálny prístup lektora. Na vyučovaní budem využívať najmä ankety a kvízy. To čo som sa naučila chcem odovzdať ďalej aj ostatným kolegom, ktorí sa zúčastnili 1. stupňa školení na tablety."

Mgr. Alena Hrnková
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Školenie Manažment tabletovej učebne vnímam pozitívne. Ponúklo mi množstvo funkcií, ktoré môžu byť prínosom vo vyučovaní jednotlivých predmetov. Najviac sa mi páčilo oboznámenie sa so Samsung School riešením, jeho funkcionalitami a praktické využitie na hodinách. Poznatky by som chcela využiť na hodinách Slovenčiny, v rôznych fázach hodiny."

Mgr. Jana Polakovičová
Účastníčka školenia na tablety,2. stupeň

"Celkový priebeh školenia hodnotím pozitívne, pretože IKT (tablety) vnášajú do edukačného procesu nové rozmery. Dozvedel som sa kopec nových vecí, ktoré využijem vo svojej pedagogickej praxi. Najväčším prínosom je podľa mňa potenciálne zrýchlenie vyučovania a to, že kráčame s dobou. V rámci riešenia Samsung School ma zaujalo hlavne tvorenie a spúšťanie kvízov. Rád by som ich využíval na krátke a rýchle overenie vedomostí mojich žiakov z daného predmetu. Taktiež sa mi ponúka možnosť okamžitého vyhodnotenia správnych či nesprávnych odpovedí."

Mgr. Marián Vizy
Účastník školenia na tablety,2. stupeň

"Moju snahou bolo získať zručnosti pre prácu s tabletom a implementovať ho do výučby. Školenie bolo na dobrej úrovni. Obsah bol kvalitne spracovaný a školitelia poskytovali dostatok času na vyskúšanie všetkých aplikácií a úloh. Najväčším prínosom bola pre mňa inštruktáž k projektu Máme radi Slovensko a tvorba testov v programe Socrative."

Mgr. Zuzana Šindlerová
Účastníčka školenia na tablety,1. stupeň

"Prihlásila som sa, pretože som sa chcela naučiť pracovať s tabletmi na profesionálnej úrovni, aby som vedela inštruovať študentov v práci. Školenie bolo zaujímavé, motivujúce a veľa som sa naučila. Samotnú formu považujem za prospešnejšiu ako iné. Je to veľmi moderná a kreatívna metóda. Najviac ma zaujali informácie o projekte AMV a spôsob tvorby videoprojektu. Pri vyučovaní mojich predmetov využijem poznatky v tvorbe testov i videí."

Mgr. Eva Šuchterová
Účastníčka školenia na tablety,1. stupeň

"Tento typ školenia je veľmi zaujímavý. Pozitívne hodnotím dostatočný časový priestor pre praktické vyskúšanie práce na tablete. Všetci školitelia boli príjemní a vždy ochotní pomôcť. Pre mňa osobne je prínosom možnosť vytvárania testov aj pre žiakov prvého ročníka. Poznatky, ktoré som nadobudla uplatním v praxi – na začiatku asi ako didaktickú hru, neskôr po dôkladnom zoznámení sa – možno aj v expozičnej časti hodiny."

Mgr. Denisa Matiová
Účastníčka školenia na tablety,1. stupeň

"Prilákali ma na školenie nové možnosti využitia IKT – aby žiaci dostali do rúk aj na hodinách technológie, ktoré vedia používať lepšie ako ja. Formu školenia vnímam pozitívne, tempo bolo primerané – ani rýchle, ani pomalé. Najviac sa mi páčila práca s programami TUUL, Samsung school, tvorba a spracovanie videa."

Mgr. Martina Stašeková
Účastníčka školenia na tablety,1. stupeň

"Bol som pri prihlasovaní sa našej školy do projektu, ktorého prínosom bolo poskytnutie dvadsiatich tabletov pre školu. Súvisia s tým isté povinnosti pre školu a chcem preto vedieť pracovať s týmto zariadením. Páčila sa mi prvá časť školenia. Naučil som sa pracovať s kamerou, strihať a upravovať video. Forma školenia bola super – veľmi pohodlná pre školených účastníkov. Poznatky uplatním na pracovnej porade a odovzdám ich kolegom."

Mgr. Miroslav Šumichrast
Účastník školenia na tablety, 1. stupeň

"Rada využívam IKT vo vyučovacom procese. Zaujala ma práca s tabletom a chcela by som ich využívať na vyučovacích hodinách. Priebeh školenia sa mi páčil, obsah bol zaujímavý a podnetný. Najviac ma zaujala tvorba a spracovanie videí pomocou tabletu a nové prostredie na tvorbu testov. Forma školenia sa mi tiež páčila - spojenie cez Moderný komunikačný systém bolo bezproblémové. Lektor bol milý, ochotný a fundovaný. V praxi určite natočím spolu so žiakmi nové videá. Pripravím si tiež testy v prostredí SOCRATIVE. Budem sa snažiť odovzdať získané poznatky aj svojim kolegom a naučím žiakov ako pracovať s tabletmi na hodinách matematiky."

PaedDr. Jana Humeníková
Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

"Zapojila som sa, pretože máme zriadenú tabletovú učebňu na našej škole – SOŠ v Pruskom a zaujíma ma jej využitie vo vzdelávacom procese aj pre učiteľov odborných predmetov. Priebeh školenia hodnotím vysoko pozitívne. Stretla som sa s touto formou po druhý krát a veľmi sa mi to páčilo. Poznatky určite uplatním vo vyučovaní odborného predmetu v exkurzii alebo praxi."

Ing. Ľubomíra Lichvárová
Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

"Motiváciou k zapojeniu sa do školení boli pre mňa moji žiaci a ich záujem o moderné technológie. Najviac ma zaujalo strihanie a práca s videom. Priebeh školenia hodnotím pozitívne. Už len to doma v pokoji vyskúšať a pohrať sa s tým. Vytvorím jednoduché testy pre žiakov, krátke videa z besiedok – napríklad k Vianociam, Dňu matiek a k iným školským aktivitám."

Mgr. Adéla Samsonová
Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

"Chcela som sa naučiť niečo nové a tak som sa prihlásila. Najväčším prínosom z obsahu školenia sú pre mňa nové možnosti práce s tabletom - vytváranie testov v programe Socrative, ako aj informácia o tom, že program Samsung school bude dostupný pre školy za prijateľnú cenu. Forma školenia bola perfektná, technika nezlyhala. Tablety budem využívať na vyučovaní."

Mgr. Ivona Valentovičová
Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

"Na školenie som sa prihlásil, pretože som chcel nadobudnúť nové zručnosti a vedomosti, týkajúce sa práce s tabletmi. Chcel som využiť možnosť, ako zatraktívniť učebný proces so žiakmi. Školenie malo vysokú úroveň a po obsahovej stránke bolo veľmi zaujímavé, podnetné pre budúcu prácu. Za najväčší prínos považujem nadobudnutie nových zručností vo výučbe prostredníctvom internetových portálov. Forma školenia bola spočiatku pre mňa prekvapujúca, ale veľmi pútavá a efektívna. Ak bude u nás zabezpečená technická stránka výučby s použitím IKT, tak sa pokúsim získané poznatky preniesť priamo do vyučovacích hodín môjho predmetu."

PhDr. Stanislav Kamenčík
Účastník školenia na tablety, 1. stupeň

"Prihlásil som sa na školenie, pretože mám záujem o využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Škola by mala byť moderná a mala by využívať moderné technológie. Obsah školenia bol zaujímavý a dozvedel som sa veľa nových vecí. Naučil som sa pracovať s tabletom ako kamerou, pripraviť testy v SOCRATIVE a zažil som skutočný telemost. Takto by malo vyzerať každé tele-školenie. Všetky nadobudnuté poznatky vyskúšam a aplikujem na vyučovaní."

Mgr. Ľudovít Štúr
Účastník školenia na tablety, 1. stupeň

"Na školeniach odzneli nové, zaujímavé informácie, ktoré učiteľ môže uplatniť v rámci niektorých svojich hodín a spestriť vyučovacie hodiny. Naviac ma zaujímala tvorba videí a ich úprava. Forma školenia bola zaujímavá a atraktívna. Vysoko hodnotím aj prístup a asistenciu lektora na mieste a jeho ochotu pomôcť. Na základe získaných poznatkov sa budem snažiť inovovať vyučovacie hodiny."

Mgr. Ľubica Taňkošová
Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

"Motiváciou k účasti na školení bol môj záujem o využitie tabletov na škole - akým spôsobom a čo všetko sa na nich dá urobiť, v čom sú ich silné a slabšie stránky. Priebeh školenia hodnotím dobre. Asi to nie je štandard vo vzdelávaní a nejaké problémy sa objavili, ale vcelku sa dá hodnotiť školenie pozitívne. Bolo zaujímavé, obsah bol prístupný každému, kto sa zúčastnil školenia. Najväčším prínosom z hľadiska zamerania a obsahu školenia je využitie tabletov pre dokumentovanie rôznych fáz na vyučovaní a použitie aj mimo triedy."

Ing. Juraj Sabanoš
Účastník školenia na tablety, 1. stupeň

 "Celkový priebeh a obsah školenia bol zaujímavý a zrozumiteľný. Najväčším prínosom bola určite prvá časť školenia kde nás učili ako vytvoriť krásne video v tablete a upraviť ho v programe movie maker. Nie len pre nás pedagógov, ale aj pre žiakov je to určite zaujímavá činnosť, ktorú budú deti zbožňovať. Poznatky, ktoré som nadobudol na školení určite uplatním na hodinách geografie. Viem si predstaviť prácu žiakov v skupinkách, ktorý dostanú rôzne úlohy na vytvorenie videa. Krajina ako je Slovensko nám vie veľa krásneho ukázať a tým, ako ľahko sa vieme dopracovať k vytvoreniu krásneho videa, bola by škoda nevyužiť to v školskej praxi. Nielen ja, ale aj žiaci búdu mať zážitky, ale aj veľmi cenné poznatky, ktoré môžu využiť aj v budúcnosti."

Mgr. Dušan Matúška
Účastník školenia na tablety, 1. stupeň

"Školenie na tablety bolo naozaj skvelo podané - formou, ktorá pre mňa bola zrozumiteľná a jednoznačná. Obsah bol zaujímavý aj napriek tomu, že napr. práca v movie makeri nie je pre mňa novinkou. Aplikácie tuul aj socrative sú podobné iným softvérom, s ktorými sme pracovali už aj predtým. Mení sa prostredie, ale princípy zostávajú veľmi podobné. Využitie u nás - na špeciálnej základnej škole - je ťažké, ale snažíme sa robiť podobné veci jednoduchou formou. Čitateľská gramotnosť je u nás na veľmi nízkej úrovni. Máme veľa žiakov v B variante, ktorí samostatne nedokážu urobiť nič. V každom prípade sa budeme snažiť upraviť otázky v testoch tak, aby boli prístupné aj pre naše deti. Mne sa školenie páčilo a ja osobne sa budem snažiť využiť vedomosti aj v práci."

Mgr. Katarína Vysokaiová
Účastníčka školenia na tablety, 1.stupeň

„Na projekte AMV pracujem od jeho úplného začiatku a jednou z mojich pracovných povinností je oslovovať potencionálnych záujemcov, ktorí by sa chceli do nášho fantastického projektu zapojiť. S kolegami si pravidelne vymieňame skúsenosti o tom, aké sú reakcie zo strany oslovených a dohodli sme sa, že sa so svojimi - často vtipnými postrehmi podelíme aj s Vami.

Ihneď som si spomenul na veľmi milý telefonát s jednou p. riaditeľkou a myslel som si, že napísať vtipnú historku nebude vôbec ťažké. Prišiel som však nato, že jej reakcia nebola ani tak vtipná, ale skôr na zamyslenie. O čo išlo? Pani riaditeľka si so záujmom vypočula všetko o projekte, nadšene sa do projektu prihlásila a nakoniec mi dala jednu nesmelú otázku: „Kedy končí vzdelávanie?“ Potrebovala to vedieť z jednoduchého dôvodu - onedlho odchádza totiž do dôchodku. Tento fakt v jej úlohe či poslaní pedagóga a vychovávateľa nehral žiadnu rolu. Kým má totiž možnosť držať krok s deťmi, tak pre to urobí všetko, aj keby to vo svojej profesii mala využiť čo i len jeden deň. Je to smiešne? Nie. Je to motivujúce.

A čo my ostatní? Máme toho vyše hlavy? Sme už na inom projekte? Máme toho všetkého plné zuby? Teraz sa nám nechce? Nič nestíhame?

Áno je to veľakrát tak. Ak však chceme držať krok s našou budúcnosťou, t.j. našimi deťmi, nesmieme ostávať pasívnymi pozorovateľmi. Je dôležité jednoducho kráčať s nimi, vyvíjať sa s nimi a byť im adekvátnym partnerom. Urobme to pre ich budúcnosť, či už vládzeme alebo nevládzeme.

Riešenie je na dosah: ZAPOJME SA DO PROJEKTU AMV!"

Ing. Jozef Greňa
RPK Banská Bystrica

  „Z evaluácie v CVČ  v Žiline som mala pozitívny zážitok. Páčilo sa mi, že sa aktivít v s radosťou zúčastňujú aj deti s downovým syndrómom. Pedagógovia k nim pristupujú ako k bežným deťom, prípadne  im pokyn, pravidlá hry, alebo iné informácie zopakujú im "zrozumiteľným jazykom". Príjemný pohľad bol na interakciu medzi deťmi, navzájom sa povzbudzovali, boli trpezlivé a tešili sa z úspechov. Bolo zjavné, že deti sa tak emocionále aj sociálne  obohacujú. 

 

Mgr. Katka Žiačiková
Evaluátorka - Žilina

  „Ak Vám po prečítaní názvu projektu prebehla hlavou myšlienka: „Zas? Toto tu už bolo!“, alebo „Ešte nebolo dosť aktivizujúcich metód?“ respektíve niečo v tomto kontexte, tak prosím neprestávajte čítať . Lebo veci sú často iné ako sa javia na prvý pohľad a tak je to aj v tomto prípade. Tento projekt je presne to, čo chýbalo v sieti rôznych vzdelávacích ponúk pre pedagogických i odborných zamestnancov.

  Autorom projektu sa podarilo podchytiť a zaplniť prázdne miesto a vybrali si cieľovú skupinu doteraz takmer zabudnutú skupinu vychovávateľov. Na základe rozhovorov s účastníkmi počas evaluácie viem, že tí oceňujú túto myšlienku a tešia sa na možnosť vzdelávať sa i na benefit vo forme interaktívnych tabúľ.

  Počas práce evaluátora som sa stretla s pozitívnym prijatím zo strany kolegov, videla som ich nadšenie a obrovské množstvo energie, ktoré venujú svojej práci. Mohla som pozorovať ich priateľský a zároveň profesionálny, ľudský prístup k svojim žiakom či študentom. Videla som ich ochotu vzdelávať sa a pozitívne očakávania od ďalších pripravených aktivít. Verím, že keď sa o rok v rámci evaluácie stretneme, kolegovia zhodnotia účasť na zrealizovaných školeniach pozitívne a budú ich považovať za mimoriadne prínosné pre ich prax. Som si istá, že ich ocenia aj ako osobnostne obohacujúce. Som veľmi rada, že som sa mohla stať súčasťou tohto projektu a napriek tomu, že je ešte len na začiatku verím, že aj v ďalšej jeho fáze bude pre mňa rovnako prínosný a inšpirujúci.“

PaedDr. Anna Dzurusová
Evaluátorka - Prešov

  „V rámci evaluácie som mala možnosť navštíviť školy rôzneho zamerania K projektu sa pedagógovia stavali ochotne a ústretovo. Zistenia výskumu môžem zhrnúť poznatkom, že školy, ktoré sú lepšie technicky vybavené, využívajú i novšie metódy výučby.

  V ostatných prípadoch je vyučovací proces vedený konzervatívnou formou, s minimálnym oživením novými modernými metódami výučby. Najmä ZUŠ a MŠ potrebujú špecifické vybavenie, čo je primárnou podmienkou pre kvalitný edukačný proces. Evaluácia je preto v mnohých prípadoch vnímaná ako začiatok dlhodobého procesu komplexných zmien v školstve.“

Mgr. art. Matilda Hýrošová, PhD.
Evaluátorka - Žilina

   „Ako evaluátor v špeciálnych školách a zariadeniach kladne hodnotím pomoc dieťaťu, aby prejavilo svoju individualitu, jedinečnosť. Pedagógovia využívajú k rozvoju osobnosti detí veľké množstvo svojpomocne vytvorených pomôcok k edukačným aktivitám. Ako príklad takejto aktivity môžem uviesť jeden: Deti si s pomocou pani učiteľky ušili z odpadového materiálu napr. látkové srdce či pľúca. Využitím ostatných „látkových“ častí si tak mohli deti vytvoriť v triede ďalšieho kamaráta.

  Špeciálni pedagógovia počas výchovno-vzdelávacieho procesu využívajú okrem rôznych metód aj prvky terapií: muzikoterapia, arteterapia, či canisterapia – hranie sa so psom. Počas canisterapie v špeciálnej materskej  škole sa u detí zážitkovým učením posilňuje motivácia k činnosti, k poznávaniu, podporuje sa spolupráca i rešpektovanie druhého. 

 Špeciálna terapia Snoezelen je zase zameraná na stimuláciu zmyslov u detí s viacnásobným postihnutím. S využitím aktivizujúcich metód učiteľa a terapeuta sa zlepšuje u detí správanie v skupine, spontánnosť prejavu a rozvoj osobnosti – vychováva sa k zodpovednosti a k empatii.“

Mgr. Zuzana Karkošiaková
Evaluátorka - Žilina

  „Mňa na projekte AMV potešilo, že je zameraný aj na školské zariadenia, ktoré navštevujú deti vo svojom voľnom čase a kde realizujú svoje záujmy a rozvíjajú svoje nadanie a talent. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že projekt AMV všetci mnou oslovení (pri prvotnom návrhu, aby sa do projektu zapojili) a navštívení riaditelia a pedagogickí zamestnanci prijali pozitívne.

  Najväčším aktivizujúcim stimulom je pre nich prísľub moderných interaktívnych digitálnych pomôcok a edukačných balíčkov, pomocou ktorých by dokázali osloviť dnešné deti. Zanedbateľnou nebola ani predstava, že sa zapoja do vzdelávania a získajú vedomosti a  skúsenosti s využívaním nových technológií v edukácii.

  Nastavenie prvej etapy evaluácie bolo hektické a časovo náročné. Zosúladiť 15 respondentov, 15 pozorovaní v takom krátkom časovom úseku vyžadovalo ústretovosť a spoluprácu všetkých. Ale zvládli sme to, lebo všetci spolu chceme len to najlepšie pre naše deti. A tento projekt má všetky predpoklady, aby im to najlepšie priniesol.“

Mgr. Mária Tóthová
Evaluátorka - Košice

  „Projekt AMV predstavuje cestu, ako spojiť generáciu X a Y (učiteľov narodených po roku 1960 a 1980) s generáciou Z (žiakov dnešnej doby narodených po roku 2000). Cesta, ako prekonať rozdiely a ako sa navzájom pochopiť, keďže my sme s mobilmi začínali v puberte, starší učitelia ešte neskôr a dnešné deti si už život bez neho nevedia predstaviť.

  Tento projekt ponúka učiteľom naplno zapojiť modernú technológiu do výchovného procesu a tým vtiahnuť decká do sveta učenia prostredníctvom im vlastných pomôcok. Počas mojej evaluácie na školách sa to darilo taktiež, no učitelia sú naklonení myšlienke uľahčiť a zatraktívniť proces výchovy.“

Mgr. Lucia Šoltisová
Evaluátorka - Prešov

  „Počas 1. etapy evaluácie som sa stretla s profesionálnym prístupom všetkých zúčastnených pedagogických pracovníkov vrátane vedenia organizácií. Všetky výchovno-vzdelávacie inštitúcie zapojené do projektu AMV prejavili záujem o aktivity projektu.

 Profesionalita zúčastnených pedagogických zamestnancov sa prejavila predovšetkým v tom, že väčšina si uvedomuje nutnosť nových aktivizujúcich metód vo výchove vzhľadom na problémy vo výchovno-vzdelávacej činnosti dnešnej mladej generácie. Aktivity poskytované mládeži počas mimoškolskej činnosti musia byť zaujímavejšie ako všetky iné aktivity, ktoré im poskytuje ulica prípadne partia rovesníkov na ulici. Dosiahnuť toto klasickými výchovno-vzdelávacími metódami je náročné.“

Ing. Eva Slivková
Evaluátorka - Prešov

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ