Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
O projekte Cieľ projektu Cieľová skupina Hlavné aktivity projektu English version Partneri projektu Zapojili sa

O projekte - Cieľová skupina

Cieľová skupina

Do projektu sa môžu zapojiť pedagogickí a odborní zamestnanci: materských škôl, základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl, školských výchovno-vzdelávacích zariadení podľa § 113 školského zákona: 

- školských klubov detí 

- centier voľného času 

- školských internátov 

- špeciálnych škôl 

- špeciálnych výchovných zariadení 

- školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie 

- základných umeleckých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl  umeleckého zamerania. 

V prípade základných škôl a stredných škôl ide prioritne o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov orientujúcich sa na výchovnú zložku edukačných procesov – t.j. o pracovníkov v školských kluboch, v CVČ zriadených pri školách, v školských internátoch, školských psychológov a pod. 

Do vzdelávacích aktivít projektu sa zapojí 7665 odborných a pedagogických zamestnancov.

Prvý stupeň školení na tablety absolvuje 3000 PZ a OZ, pričom neobmedzený počet z týchto účastníkov môže byť zároveň účastníkmi vzdelávania podľa akreditovaného vzdelávacieho programu v aktivite 1.2.

Druhý stupeň školení na tablety absolvuje 3000 PZ a OZ (z 1000 navštívených škôl so zriadenou „tabletovou učebňou“), pričom neobmedzený počet z týchto účastníkov môže byť zároveň účastníkmi vzdelávania podľa akreditovaného vzdelávacieho programu v aktivite 1.2.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ