Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
O projekte Cieľ projektu Cieľová skupina Hlavné aktivity projektu English version Partneri projektu Zapojili sa

O projekte - Hlavné aktivity projektu

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1.1 Vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy 

Cieľ aktivity: 
  • pripraviť tím multiplikátorov (lektorov a koučov v aktivite 1.2.) pre posilnenie, skvalitnenie a využívanie koučingu a poradenstva pri práci s cieľovou skupinou a využívanie aktivizujúcich metód vo výchove. Nové metódy, koučing a poradenstvo, budú pridanou hodnotou pri realizácii vzdelávania v aktivite 1.2.
  • pripraviť tím lektorov/ školiteľov pre posilnenie a skvalitnenie úrovne poskytovaných vedomostí a školených zručností v oblasti používania technológií na báze android operačného systému (tablety a pod.) v edukačnom procese
  • rozvoj a zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností celej cieľovej skupiny. 

Popis aktivity:
Aktivita 1.1 pozostáva z:

1) Podrobnej špecifikácie tém - obsahových podkladov vzdelávacích modulov hlavnou odbornou pracovnou skupinou (ďalej HOPS). 

2) Zapojenia zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania do aktivity projektu – výber vzdelávacích modulov účastníkmi. 

3) Realizácie vzdelávania v štyroch moduloch: 
Modul 1 „Efektívna komunikácia, poradenstvo a koučovanie v školskej praxi“. 
Modul 2 „Aktivizujúce metódy vo výchove mimo vyučovania“  (napríklad zážitková, celostná, lesná, múzejná, galerijná, tvorivá dramatika, mediálna pedagogika a iné). 
Modul 3 „Projektový manažment“. 
Modul 4 „Jazykové vzdelávanie“ 

4) Vypracovania štyroch odborných analýz
V rámci aktivity 1.1 HOPS spracuje zadanie pre spracovanie štyroch odborných analýz pre nasledujúce oblasti:
- mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti,
- etickej výchovy,
- dopravnej výchovy
- zdravotnej výchovy s dôrazom na poskytovanie prvej pomoci, ktoré budú realizované formou priebežných prieskumov a následnej odbornej analýzy a interpretácie ich výstupov.

Počet zapojených zamestnancov, pracujúcich v oblasti vzdelávania: 165

Aktivita 1.2 Aktivizujúce metódy vo výchove

Cieľ aktivity: 

Dosiahnuť aby pedagogickí a odborní zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov. Tento cieľ dosiahneme prostredníctvom:
- vytvorenia akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“
- vytvorenia Edukačných balíčkov ako prostriedku na využívanie aktivizujúcich metód v praxi,
- vzdelávaním PZ a OZ vo využívaní a aplikácií aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačného procesu
- školení PZ a OZ na vyšší užívateľský štandard pri využívaní všetkých dostupných digitálnych technológií v edukačnom procese, s dôrazom na technológie na báze android operačného systému

Popis aktivity:
Aktivita 1.2 pozostáva z:

1) Vytvorenia akreditovaného vzdelávacieho programu „Aktivizujúce metódy vo výchove“ členmi HOPS.

2) Oponovania vytvoreného vzdelávacieho programu odborníkmi MPC a jeho následná akreditácia.

3) Zabezpečenia dvoch nadväzujúcich stupňov školení na používanie technológií na báze android operačného systému (tablety a pod.) v edukačnom procese.

Prvý stupeň školení je zameraný na nadobudnutie vyššieho stupňa zručností potrebných na prácu s androidnými digitálnymi technológiami, s dôrazom na prácu s tabletom. PZ a OZ si absolvovaním školenia zvýšia svoje schopnosti tvoriť na tabletoch špeciálne projekty, pracovať s neštandardnými aplikáciami určenými na podporu edukačného procesu ako aj najvhodnejšie spôsoby využívania tabletov pri výuke jednotlivých predmetov.

Druhý stupeň školení je zameraný na zvládnutie špeciálnych zručností a kompetencií potrebných na pedagogické vedenie edukačného procesu v tzv. „tabletovej učebni“, v ktorej je cca 20 tabletov, pomocou wifi routera a špeciálneho software, prepojených s PC pedagóga a interaktívnou tabuľou zároveň. V rámci tohto školenia sa pedagógovia naučia manažovať prácu žiakov s tabletmi počas jednotlivých predmetových hodín, alebo výchovných aktivít získajú potrebné vedomosti o špecifikách pedagogického vedenia takejto hodiny, či výchovnej aktivity a v praxi si odskúšajú modelovú hodinu za účasti príslušného počtu žiakov vo veku 12 – 16 rokov, ovládajúcich prácu s tabletmi.

4) Odborná diseminácia výsledkov projektu: Publikovanie odborných výstupov projektu v odbornej a populárno-vedeckej tlači, v zborníku záverečnej konferencie a na webovom sídle prijímateľa - bez rozpočtovaných nákladov. 

5) Spracovanie obsahového zadania Interaktívnych digitálnych pomôcok (ďalej IDP) členmi HOPS. IDP budú nosnou súčasťou edukačných balíčkov (ďalej EB) 

6) Zhotovenie Edukačných balíčkov podľa obsahového zadania HOPS
Spolu bude vytvorených 33 typov IDP podľa menovaných oblastí výchovného procesu jednotlivých typov škôl a školských zariadení a 7 typov tlačených brožúr vyšpecifikovaných pre jednotlivé menované typy škôl a školských zariadení. IDP budú hlavnými a nosnými súčasťami EB. Každý jeden typ IDP bude pokrývať obsah, zadefinovaný HOPS na základe oblastí výchovného procesu jednotlivých škôl a školských zariadení.

7) Vzdelávanie PZ a  OZ v aktivizujúcich metódach vo výchove 
Celé vzdelávanie bude lektorsky zabezpečené účastníkmi aktivity 1.1., ktorí absolvujú vzdelávanie v Module 1 a Module 2 (tzv. multiplikátori) 
Počet účastníkov vzdelávania: 7500
Rozsah vzdelávania: 104 vyučovacích hodín (78 hodín). Z toho: 56 vyučovacích hodín bude realizovaných formou jedno a viacdenných prezenčných vzdelávaní 48 vyučovacích hodín ako dištančné vzdelávanie prostredníctvom Moderného komunikačného systému.

8) Evaluácia výsledkov vzdelávania Evaluácia aktivity bude zameraná výlučne na využívanie aktivizujúcich metód vo výchove a bude realizovaná v troch etapách:
Prvá etapa:
Evaluátori navštívia dotknuté školy a školské zariadenia, pred absolvovaním vzdelávania prihláseného účastníka. Evaluátori urobia pozorovania a záznam z pozorovania, kde zaznamenajú ako a aké výchovné metódy budúci účastník vzdelávania realizuje v praxi.
Druhá etapa:
Po absolvovaní vzdelávania evaluátori opäť navštívia dotknuté školy a školské zariadenia, a urobia „pozorovania“, ako PZ a OZ implementujú získané poznatky v praxi, ako využívajú EB s dôrazom na využívanie IDP, ich efektívnosť a pod. 
Tretia etapa:
Evaluátori vyhodnotia výsledky a dopady a navrhnú prípadnú aktualizáciu akreditovaného vzdelávacieho programu. 

9) Video – semináre
Počas realizácie vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“ budú zrealizované tri video – semináre v centrách, kde budú zriadené video- konferenčné centrály. 
Zamerané budú na:
- Odbornú prípravu záverečnej konferencie projektu
- Odbornú diskusiu k zadaným témam, ktoré sa budú prezentovať na konferencii.

10) Odborná konferencia bude záverečnou podaktivitou projektu. Dvojdňová konferencia bude zameraná na prezentovanie relevantných výstupov z pracovných odborných video - seminárov, jednotlivých aktivít projektu, príkladov dobrej praxe a návrhov na ďalšie zlepšenia na tému „aktivizujúce metódy vo výchove“. Odborná konferencia zároveň podporí prezentovanie aktivizujúcich metód výchovy v praxi.  


Aktívnymi účastníkmi konferencie – teda tými, ktorí si pripravia príspevky na konferenciu a budú prezentovať - budú najmä členovia HOPS a tiež aj účastníci vzdelávania v Aktivite 1.1 a 1.2. Účastníci vzdelávania v Aktivite 1.1 – multiplikátori projektu a vybratí účastníci aktivity 1.2 - budú prezentovať skúsenosti s uvedením aktivizujúcich metód vo výchove do reálnej praxe a skúsenosti s využívaním EB, ich dopad a vplyv na žiakov. Budú formulované prípadné návrhy na modifikácie. Odborné príspevky a výstupy z pracovnej konferencie budú tvoriť obsahovú náplň zborníka, Zborník bude spracovaný v tlačenej a elektronickej forme. 


Aktivita 1.3 Technická podpora projektu 

Cieľ aktivity: 

Využívaním Moderného komunikačného systému (ďalej MKS) vo vzdelávaní, komunikácii a evaluácii vzdelávania prispieť :
- k zvýšeniu efektivity vzdelávania a školení
- odstráneniu bariéry nedostatku času pri absolvovaní vzdelávania a školení,
- zvýšeniu využívania moderných informačno-komunikačných prostriedkov. 

Zabezpečením interaktívnych tabúľ s príslušenstvom dosiahnuť efektívne využívanie vytvorených IDP pri implementácii aktivizujúcich metód výchovy do praxe a zvýšiť užívateľské zručnosti PZ a OZ pri práci s interaktívnymi tabuľami všeobecne. 


Popis aktivity:
Aktivita 1.3 pozostáva z:

a)Obstaranie interaktívnych tabúľ vrátane príslušenstva, potrebného softwaru, montáže a zaškolenia 
b)Obstaranie služieb moderného komunikačného systému (MKS)

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ