Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty

OBSAH
2. STUPEŇ ŠKOLENÍ

Druhý stupeň školení na tablety v aktivite 1.2 pod názvom „Manažment tabletovej učebne“ potrvá od februára až do júna 2015. Školenia sú zamerané na využívanie riešenia manažmentu tabletov Samsung School a osvojenie si zručností potrebných na pedagogické vedenie edukačného procesu v tzv. „tabletovej učebni“.

V rámci školení sa pedagógovia naučia využívať riešenie Samsung School, vytvárať rôzne pracovné materiály či kolektívne úlohy. Nacvičia si ako viesť prácu žiakov s tabletmi počas vyučovacích hodín a získajú potrebné vedomosti o špecifikách ich pedagogického vedenia. Po oboznámení sa so všetkými funkcionalitami, si vyskúšajú pedagógovia riešenie na modelovej hodine so svojimi žiakmi. Školení v 2. stupni sa môžu zúčastniť základné a stredné školy, ktoré z partnerského projektu Digiškola získali tabletovú učebňu a zaregistrovali sa pre riešenie manažmentu tabletov Samsung School cez webovú stránku projektu Digiškola. Tieto školy budú postupne kontaktovať koordinátori školení projektu AMV aby určili troch vybraných pedagógov, ktorí absolvujú tabletové školenia. Tie budú realizované formou individuálnych výjazdov do škôl, prostredníctvom školiteľov.

Druhý stupeň špeciálnych školení umožnilo Memorandum o porozumení, ktoré v decembri 2014 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler so spoločnosťami DATALAN, a.s. a Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Obe spoločnosti sa v ňom zaviazali dodať Samsung School, riešenie manažmentu tabletovej učebne, ako i wifi routre, ktoré budú slúžiť k nasadzovaniu, využívaniu a manažovaniu tabletov v procese výučby. Školenia „Manažment tabletovej učebne“ sa realizujú vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove. Metodiku školení – ako využiť riešenie Samsung School priamo na vyučovaní pripravilo Metodicko-pedagogické centrum.


Vzhľadom na doterajšie skúsenosti z realizácie špeciálnych výjazdových školení, ktoré pre školy zabezpečuje projekt Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV), v rámci synergie s projektom Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DiGiŠkola, týmto vychádzame v ústrety viacerým podnetom a požiadavkám deklarovaným zo strany škôl. Po Veľkonočných prázdninách sa výjazdové školenia projektu AMV – tzv.: “II. stupeň tabletových školení“ budú realizovať ako dvojdňový výjazd.

Touto zmenou vytvárame:

1. DEŇ ŠKOLENIA:

Školu navštívi jeden školiaci pracovník projektu AMV – kouč/praktikant. Obsahové zameranie tohto prvého dňa bude TECHNICKÉ – t.j. deň bude venovaný podrobnému zaškoleniu na inštaláciu, bežné užívanie a riešenie prípadných problémov s riešením manažmentu tabletov Samsung school, ako aj užívateľskému zaškoleniu na funkcionality tabletovej učebne pri využívaní jej plnej kapacity.
Kouč/praktikant má v tejto časti na starosti technickú časť – čiže inštaláciu, oživenie a zaškolenie k riešeniu manažmentu „ tabletovej učebne“. Poskytuje odborný dozor a zaškolenie počas inštalácie technológií, potrebných k využívaniu riešenia Samsung school.


Miesto: Tabletová učebňa

Prítomní budú 3 predmetoví pedagógovia, ktorí budú využívať zriadenú „tabletovú učebňu“ v rámci svojej pedagogickej činnosti (podľa prihlášky na školenie AMV)

Trvanie: 9:00 – 15:30 hod., Obedná pauza: 12:00-12:30 hod.


2. DEŇ ŠKOLENIA:

Školu navštívi dvojica školiteľov projektu AMV (lektor/školiteľ a kouč/praktikant). Obsahové zameranie druhého dňa bude METODICKÉ, so zameraním na potenciál riešenia manažmentu tabletov Samsung school súvisiaci so samotným vyučovacím procesom a prácou pedagóga. V tento deň školenie vedie školenie – podľa metodiky, vypracovanej Metodicko-pedagogickým centrom špeciálne pre tento účel - lektor, zameraný najmä a predstavenie pedagogických možností využitia riešenia manažmentu tabletov Samsung school.

Kouč-praktikant, ktorý ho sprevádza, poskytuje najmä technickú podporu celého priebehu školenia, so zameraním na priebežný koučing vzdelávaných pedagógov priamo počas ich práce v prostredí príslušnej aplikácie a pri manažmente tabletov v rámci tabletovej učebne. Zachovaná zostáva – doteraz mimoriadne cenená súčasť tohto školenia – a síce: zaškolenie a koučing prihlásených pedagógov na prácu v tabletovej učebni za prítomnosti 20tich žiakov ovládajúcich tablety na požadovanej a vyššej užívateľskej úrovni.

Miesto: Tabletová učebňa / Počítačová miestnosť

Prítomní budú povinne 3 predmetoví pedagógovia, ktorí budú využívať zriadenú „tabletovú učebňu“ v rámci svojej pedagogickej činnosti (podľa prihlášky na školenie AMV). Ostatní (max.+3 pedagógovia z danej školy) sa môžu zúčastniť dobrovoľne. Od 12:30-14:00 hod. bude prítomných aj 20 žiakov/študentov vo veku 12-16 rokov (žiaci II. stupňa v prípade ZŠ, žiaci 1.-2.ročníka v prípade SŠ.)

Trvanie:
    1. Hodina: 09:00 - 09:45

Obsah:

Podkladom bude videotutorial:
1. Základné funkcie
V tejto časti inštruktáže budú predvedené základné funkcie riešenia pre manažment tabletov Samsung School:
  • prihlásenie sa do aplikácie Samsung School
  • používanie stránky triedy (položky ponuky)
  • odhlásenie sa z aplikácie Samsung School.
2. Monitoring študentských tabletov
V tejto časti inštruktáže sú predvedené základné funkcie Samsung School ako napr. uzamknutie obrazovky, zdieľanie obrazovky, vypnutie tabletov alebo manažment aplikácií.
3. Kvíz a anketa
V tejto časti inštruktáže budú predvedené funkcie Samsung School – kvíz a anketa.
4. Príprava materiálov na vyučovanie na počítači (obrázky, testové úlohy), ktoré potom učiteľ na USB kľúči bude vkladať v tabletovej učebni do riešenia Samsung School v ďalšej časti školenia.
Túto časť školenia vedie lektor/školiteľ s technickou podporou kouča/praktikanta.

    2. Hodina: 09:45 - 10:30
    3. Hodina: 10:30 - 11:15
    4. Hodina: 11:15 - 12:00

Obsah nasledujúcich 3 hodín:
Praktické precvičenie využívania všetkých základných možností a funkcionalít „tabletovej učebne“, ako aj možností a funkcionalít, ktoré prináša riešenie Samsung School. Preskúšanie pracovných materiálov zhotovených v rámci prvej časti školenia vedenej lektorom/školiteľom. Túto časť školenia vedie lektor/školiteľ s technickou podporou kouča/praktikanta.

Obedná pauza: 12:00 - 12:30

Príchod žiakov/študentov na 12:30

    5. Hodina: 12:30 - 13:15
    6. Hodina: 13:15 - 14:00

V tejto časti školenia sú v tabletovej učebni prítomní 3 účastníci školenia doobedňajšej časti školenia (podľa prihlášky na školenie AMV) s lektorom a praktikantom a 20 študentov z danej školy.

Obsah nasledujúcich 2 hodín:
Praktická ukážka manažovania vyučovacieho procesu v „tabletovej učebni“ pri plnej obsadenosti jej kapacity študentmi so štandardnými IT zručnosťami. Túto časť školenia vedie učiteľ s pomocou letora, s využitím materiálov, vopred pripravených učiteľom a s technickou podporou kouča/praktikanta.

Prestávka a odchod žiakov/študentov 14:00 - 14:15

    7. Hodina: 14:15 - 15:00
    8. Hodina: 15:00 - 15:45


Obsah nasledujúcich 2 hodín:
Praktické precvičenie využívania všetkých základných možností a funkcionalít „tabletovej učebne“, ako aj možností a funkcionalít, ktoré prináša riešenie Samsung School. Preskúšanie pracovných materiálov zhotovených v rámci prvej časti školenia vedenej lektorom/školiteľom. Túto časť školenia vedie lektor/školiteľ s technickou podporou kouča/praktikanta.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ